Straffen og frakendelsen af kørekortet for overtrædelse af hastighedsgrænsen med mere end 60 % bortfaldet på grund af lang sagsbehandlingstid

En mand overtrådte hastighedsgrænsen med mere end 60 % den 21. juni 2007.

Han blev sigtet samme dag. Der gik 13 måneder, før han modtog en skriftlig tilkendegivelse fra politiet. Da manden ikke kunne erkende sig skyldig, blev sagen 6 måneder senere sendt til retten, der berammede sagen 1 år og 9 måneder frem. Sagen blev 2 gange aflyst på grund af forsvarerens forhold. Sammenlagt gik der 4 år og 7 måneder, fra kørslen fandt sted, til dommen blev afsagt. Dommeren fandt, at manden var skyldig og havde overtrådt hastighedsgrænsen.

Imidlertid fandt dommeren, at der under de helt ekstraordinære tidsmæssige omstændigheder var sket en krænkelse af den europæiske menneskerettighedskonvention, art. 6 om retten til en retfærdig rettergang indenfor en rimelig frist. Tiltalte blev derfor kompenseret ved at bøden og den ellers obligatoriske betingede frakendelse bortfaldt. Herudover skulle statskassen betale sagens omkostninger.

Dommen er anket. Et antal lignende sager er med Procesbevillingsnævnets tilladelse indbragt for Højesteret

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •