Sag vedrørende falskmøntneri

Dom af 8. april 2014

En 30-årig kvinde og en 23-årig mand tiltalt for falskmøntneri. Den unge mand frifandtes, mens den 30-årige kvinde blev dømt for udgivelse af forfalskede mønter med fængsel i 5 måneder og efterfølgende udvisning.

D O M

afsagt den 8. april 2014
Rettens nr. 9-2105/2014
Politiets nr.

Anklagemyndigheden
Mod

Tiltalte (T1)
og
Tiltalte (T2)

Arrestantsag
Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2014.

T1 og T2 er tiltalt for

1.
begge de tiltalte

straffelovens § 166,
ved i tiden forud for den 30. oktober 2013 på ukendt sted i forening og efter forudgående aftale med
A og B, som begge pt. er efterlyste, at have eftergjort eller forfalsket penge for at bringe dem i
omsætning som ægte, idet de havde ladet fremstille falske 20 kr. mønter, som de medbragte da de
via færgen Danica (ruten Göteborg – Frederikshavn) kom til Danmark, ligesom de ombord på
færgen indførte falske 20 kr. mønter til en samlet værdi af ikke under 4.560 kr. i færgens
spilleautomater.

2.
begge de tiltalte
straffelovens § 166,
ved i tiden forud for den 1. november 2013 på ukendt sted i forening og efter forudgående aftale
med A og B, som begge pt. er efterlyste, at have eftergjort eller forfalsket penge for at bringe dem i
omsætning som ægte, idet de havde ladet fremstille falske 20 kr. mønter, som de medbragte, da de
via færgen Nautica (ruten Grenå – Varberg), kom til Danmark, hvor de ombord herpå indførte falske
20 kr. mønter til en samlet værdi af ikke under 7.380 kr. i færgens spilleautomater.

3.
begge de tiltalte
straffelovens § 166, jf. til dels § 21
ved i tiden forud for den 4. december 2013 på ukendt sted i forening og efter forudgående aftale
eller fælles forståelse med A og B, som begge pt. er efterlyste, at have eftergjort eller forfalsket
penge for at bringe dem i omsætning som ægte, idet de havde ladet fremstille falske 20 kr. mønter,
ligesom de tiltalte den 4. december 2013 kom til Danmark medbringende ikke under 58.360 kr. i
falske 20 kr. mønter, som de tiltalte under de nedenfor nævnte omstændigheder bragte i omsætning
og forsøgte at bringe i omsætning, idet

a. (3.)
de tiltalte den 4. december 2013 ca. 10.15 sammen med A og B kørte til en bank, Forurettede 2
(F2), i Kastrup, hvor T1 indfandt sig i banken F2, og her vekslede falske 20 kr. mønter i en
vekselautomat til en samlet værdi af 5.280 kr., mens de øvrige ventede udenfor, og idet

b. (1.)
de tiltalte sammen med A og B den 4. december 2013 kl. ca. 12.15 umiddelbart efter det i forhold
3a indfandt sig i en bank i Greve, hvor T1 indfandt sig i bankfilialen, og her indførte falske 20 kr.
mønter til en værdi af 5.820 kr. i en vekselautomat, ligesom hun var i besiddelse af yderligere 13
falske 20 kr. mønter, som hun havde til hensigt at bringe i omsætning, hvilket forehavende
imidlertid mislykkedes, idet bankpersonalet fattede mistanke, og tilkaldte politiet, hvorefter T1 blev
anholdt, og hvorved det mislykkedes de T1 at bringe de resterende 2413 falske 20 kr. mønter i
omsætning.

subsidiært

straffelovens § 167, jf. til dels § 21

ved under de i forhold 1, 2 og 3 nævnte omstændigheder, i forening og efter forudgående aftale med
A og B at have udgivet eftergjorte eller forfalskede penge, idet de foretog de i forhold 1-3
beskrevne handlinger, selvom de var vidende om eller bestemt måtte formode, at 20 kr. mønter var
falske, og uagtet dette, bragte mønterne, til en værdi af ikke under 23.040 kr. i omsætning i
bankerne og på færgerne, ligesom de under de i forhold 3b nævnte omstændigheder forsøgte at
bringe yderligere 2413 mønter i omsætning, hvilket dog mislykkedes.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af mønterne samt usb-stik, jf. straffelovens § 75, stk.

2.
Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at de tiltalte i medfør af udlændingelovens
§ 24, jf. § 32, stk. 2, nr. 5, udvises med indrejseforbud.

Tiltalte T1 har nægtet sig skyldig.

Tiltalte T2 har nægtet sig skyldig.

Forurettede 1 (F1) har påstået, at de tiltalte skal betale 4.560 kr. (forhold 1) og 7.380 kr. (forhold 2)
i erstatning.

F2, en bank, har påstået, at de tiltalte skal betale 5.260 kr. (forhold 3a) i erstatning.

De tiltalte har bestridt erstatningspligten.

De tiltalte har anerkendt erstatningskravenes størrelse.

Sagens oplysninger

Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af de tiltalte og af vidnerne C,
politiassistent D og politiassistent E.

De afgivne forklaringer er ikke optaget i retsbogen og gengives ikke i dommen, jf. retsplejelovens §
218 a, stk. 4.

Der har været fremlagt bl.a. fotos, kriminaltekniske erklæringer og kvitteringer.

De tiltalte er ikke tidligere straffet.

De tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 4. december 2013.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det er ubestridt, at der i alle forholdene er tale om falske mønter, og at mønterne må hidrøre fra
samme produktion.

Ad tiltalte T2

T2 har bestridt, at han kendte noget til, at de omhandlede mønter var falske, hvilket er i
overensstemmelse med T1 forklaring. T2 har ikke fælles bopæl med T1 eller nogen af de andre, der
er involveret i sagen, og der er ikke foretaget ransagning af hans bopæl til konstatering af, om der
måtte forefindes effekter, der kan henføres til produktionen af mønterne. Der er ingen tekniske
undersøgelser, der bekræfter, at han har været involveret i produktionen af mønterne eller har haft
viden om, at mønterne var falske, og han er ikke taget på fersk gerning i forbindelse med veksling
eller anden udgivelse af de pågældende mønter. Da T1 var blevet anholdt, rettede han henvendelse
på Karslunde Politistation sammen med sin 13-årige fætter, i modsætning til A og B, der forlod
stedet. Under disse omstændigheder finder retten ikke, at der er ført det til domfældelse fornødne
bevis, hvorfor T2 frifindes.

Ad tiltalte T1

T1 bestrider at kende til produktionen af de omhandlede mønter. T1 deler bopæl med sin ægtefælle,
B. Bortset fra et USB-stik med et program, der kan benyttes ved fremstilling af falske mønter, er der
ikke hverken på bopælen eller på T1’s virksomhed fundet effekter, der kan henføres til produktion
af mønter. T1 har forklaret, at USB-stikket er blevet sendt til hendes mand, formentlig af G, og at
hun ikke har haft noget med det at gøre. Det er ikke ved de tekniske undersøgelser godtgjort, at
UBS-stikket har været tilsluttet en computer. T1 bestrider, at det er hende, der har foretaget
forskellige søgninger på internettet på Nationalbankens hjemmeside om danske mønter. Uanset om
dette kan lægges til grund eller ej, godtgør det ikke, at T1 har forestået produktionen af mønterne
eller i øvrigt har været involveret heri.

Der er herefter ikke ført det til domfældelse fornødne bevis for, at T1 er skyldig i overtrædelse af
straffelovens § 166.

Retten finder ikke at kunne afvise T1’s forklaring om, at hendes mand kom i besiddelse af en taske
med et større beløb i falske danske mønter, uanset hvad den nærmere baggrund herfor måtte være.
T1 har til politiafhøring den 11. december 2013 og i retten den 19. december 2013 forklaret, at hun
engang i løbet af november 2013 fik viden om tasken med pengene.

T1 bestrider, at de penge, hun brugte til at spille for på færgerne den 30. oktober 2013 og den 1.
november 2013 (forhold 1 og 2), stammer fra pengene i tasken. Hun var ikke sammen med de
øvrige involverede i sagen hele tiden på færgeoverfarterne, så hun har ikke kendskab til, hvad de
måtte have foretaget sig. I mangel af øvrige beviser finder retten det ikke godtgjort, at T1 i disse to
forhold har udgivet falske mønter, eller at hun har udgivet falske mønter, som hun vidste eller
bestemt måtte formode var falske.

Retten finder, at T1 efter at have fået viden om tasken med det store indhold af mønter i et andet
lands valuta må have undret sig, ikke mindst da hun efter sin egen forklaring i tasken så et
metalstykke, der fremtræder som at være en mønt, der ikke er færdigpræget. Hendes mand har
været sygemeldt igennem længere tid, og hun var inden oplysningerne fra ham om tasken med
pengene i tvivl om, hvorvidt de havde råd til hele familien at tage en tur til Prag i december 2013. I
løbet af november 2013 foretog hun og hendes mand ikke desto mindre to 1-dagsture til Danmark,
til henholdsvis Odense og Vejle – langt fra deres bopæl i Sverige – hvor T1 efter sin egen forklaring
vekslede et større beløb af mønterne i to banker begge gange. På den ene af turene var A med.
Beløbene var dog ikke større end, at veksling lige akkurat kunne ske uden oprettelse af en
bankkonto i Danmark. Da tiltalte den 4. december 2013 blev anholdt i en bank i Greve (forhold 3b)
skrev hun straks til de øvrige, som holdt i bil uden for banken, at de skulle køre væk, og hun
slettede beskederne, inden politiet nåede at tage hendes mobiltelefon fra hende. Efter en samlet
vurdering af disse omstændigheder finder retten, at det må lægges til grund, at T1 forud for turen til
Danmark den 4. december 2013 vidste eller bestemt formodede, at pengene i tasken var falske.
For så vidt angår de 2.413 falske 20 kr. mønter, der blev fundet i Hundige Havn den 22. februar
2014 bemærker retten, at der ikke er tekniske beviser, der kan henføre disse mønter til T1, og
findetidspunktet ligger mere end 2½ måned efter, at T1 blev anholdt og varetægtsfængslet. Selv om
mønterne tilsyneladende er fra samme produktion, som de øvrige mønter i sagen, og selv om
findestedet ikke er langt fra, hvor T1 blev anholdt den 4. december 2013, er der ikke tilstrækkeligt
bevis for, at T1 har forsøgt at udgive disse mønter eller på nogen måde haft kendskab til eller i
øvrigt været involveret i disse.

Retten finder, at forholdene må være begået i forening og efter forudgående aftale med A og B. B
havde modtaget tasken med de falske penge, og de var begge med på turen den 4. december 2013
og havde været med på en eller begge de tidligere ture til Danmark, hvor der blev vekslet penge. De
blev endvidere advaret af T1, da politiet kom til stede i Jyske Bank, hvorefter de stak af og har
siden været efterlyst.

T1 har erkendt, at de penge, hun vekslede i henholdsvis F1 og en bank den 4. december 2013,
hidrørte fra den omtalte taske. Der er fremlagt kvitteringer fra begge vekslinger, og F1 har – selv om
banken også har haft mistanke til andre – kunnet konstatere at have modtaget 5.280 kr. i falske 20
kr. mønter omkring gerningstidspunktet. Selv om T1 selv oplyste til politiet, at hun havde vekslet
penge i F1 forud for anholdelsen i en bank, finder retten det herefter godtgjort, at T1 er skyldig i
den subsidiære tiltale ved i forhold 3a og 3b i forening og efter forudgående aftale med A og B at
have udgivet falske 20 kr. mønter for henholdsvis 5.280 kr. og 5.820 kr., uagtet hun vidste eller
bestemt måtte formode, at mønterne var falske. I dette omfang findes T1 skyldig i tiltalen.
Straffen fastsættes for så vidt angår T1 til fængsel i 5 måneder, jf. straffelovens § 167, jf. § 166, der
anses for udstået med varetægtsfængslingen, jf. straffelovens § 86, stk. 1.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på de involverede beløb, at der er tale om flere forhold, på
forholdenes professionelle karakter og gode efterligning af mønterne og at forholdene blev begået
af flere i forening.

Retten tager udvisningspåstanden til følge i medfør af udlændingelovens § 24, nr. 2, jf. § 32, stk. 2,
nr. 2, da udvisning ikke kan antages at virke særlig belastende, jf. udlændingelovens § 26, stk. 1.

Retten har herved lagt vægt på T1’s manglende tilknytning til Danmark.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Retten tager erstatningspåstanden fra F1 til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T2 frifindes.

Tiltalte T1 skal straffes med fængsel i 5 måneder, der anses for udstået med varetægtsfængslingen.

Hos T1 tiltalte konfiskeres mønter samt usb-stik.

Tiltalte T1 udvises af Danmark. T1 pålægges indrejseforbud i 6 år. Fristen for indrejseforbudet
regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen.

Tiltalte T1 skal betale de hende vedrørende sagsomkostninger.

Statskassen betaler sagens omkostninger vedrørende tiltalte T2.

Tiltalte T1 skal inden 14 dage til F1 i København K betale 5.260 kr. med tillæg af procesrente fra
den 8. april 2014.

Straffelovens § 166

Straffelovens § 167

Straffelovens § 86

Udlændingelovens § 24

Udlændingelovens § 32

Udlændingelovens § 26

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •