Rederi dømt for ulovlig tobaksreklame

Retten på Bornholm

Færgeselskab idømt bøde på 50.000 kr. for ulovlig tobaksreklame ombord på to færger. Ankefristen udløber den 24. marts 2016.

D O M

afsagt den 10. marts 2016

Anklagemyndigheden

mod

T

cvr-nummer …

Anklageskrift er modtaget den 1. oktober 2015.

T er tiltalt for overtrædelse af lov om forbud mod tobaksreklame, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 21. oktober 2008, § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 7, stk. 1 og 2, ved i en periode på ca. 2 år forud for den 14. maj 2012 i strid med forbuddet med alle former for reklamer for tobaksvarer, i erhvervsmæssigt øjemed og med det formål at fremme omsætningen af tobaksvarer, at have vist et billede af flere forskellige cigaretpakker sammen med teksten ”Cigaretter”, ”Frit valg”, ”DKK 25,95”, ”1 pakke pr. voksen”, ”Husk cigaretkupon” på monitorskærme, opsat i opholdsområderne på færgerne H/F Villum Clausen og H/F Leonora Christina, med overfart mellem Ystad og Rønne, uden at der var tale om prisskiltning for tobaksvarer på tobaksudsalgssteder.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af direktør V.

Forklaringen er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Der har været fremlagt blandt andet et farvefotografi af en monitorskærm, der viser den omhandlede skærmspot.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at tiltalte i den anførte periode på de nævnte fartøjer var ansvarlig for, at der på fartøjernes monitorer under overfarten flere gange blev vist et skærmspot, hvori der var afbildet 8 cigaretpakker med teksten “Cigaretter”, ”Frit valg”, ”1 pakke pr. voksen”, ”DKK 25,95” og ”Husk cigaretkupon!”.

Lov om forbud mod tobaksreklame m.v. forbyder alle former for reklame for tobaksvarer, der ikke er særligt undtaget, jf. lovens § 3. Ved reklame forstås efter lovens § 2, stk. 1, enhver handling i erhvervsøjemed, der har til formål at fremme afsætningen af tobaksvarer. Lovens § 3, stk. 2, nr. 2, undtager fra forbudet prisskilte for tobaksvarer på tobaksudsalgssteder.

Efter en samlet vurdering af indholdet af skærmspottet, herunder at der i spottet var afbildet 8 cigaretpakker ledsaget af teksten “Cigaretter”, ”Frit valg” og ”DKK 25,95”, samt de omstændigheder, hvorunder forevisningen fandt sted, herunder at forevisningen fandt sted i umiddelbar forbindelse med forevisning af reklamespots for øvrige produkter, der kunne købes under overfarten, samt for lokale erhvervsdrivende, og at spottet ikke på nogen måde var søgt afsondret fra disse reklamespots, finder retten det bevist, at forevisningen af spottet havde til formål at fremme afsætningen af tobaksvarer.

Det af tiltalte anførte om, at skærmspottets formål var at erindre passagerne om at medbringe cigaretkupon, når de skulle købe cigaretter, for derved at sikre en effektiv og smidig omsætning af såvel tobaksvarer som andre varer under overfarten, findes ikke at kunne føre til et andet resultat, hvorved det bemærkes, at dette formål kunne have været opnået, uden at der i skærmspottet skete afbildning af cigaretpakker og uden den ledsagende tekst ”Frit valg” samt angivelse af cigaretpakkernes pris.

Retten finder, henset til skærmspottets indhold, herunder afbildningen af cigaretpakker med de ledsagende ord ”Frit valg”, at spottet ikke er omfattet af en ordlydsfortolkning af begrebet prisskilt, som anført i undtagelsesbestemmelsen i tobaksreklamelovens § 3, stk. 2, nr. 2.

På denne baggrund findes tiltalte skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til en bøde på 50.000 kr., jf. tobaksreklamelovens § 7, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 1.

Retten har ved bødens udmåling lagt vægt på forholdes karakter, herunder den begrænsede omsætningspåvirkning, som de ulovlige reklamer må antages at have haft. Retten har som formildende omstændighed endvidere lagt vægt på, at tiltalte efter det oplyste af egen drift straks ophørte med at vise de ulovlige reklamer umiddelbart efter at have modtaget henvendelse fra Forbrugerombudsmanden.

Der fastsættes ingen forvandlingsstraf, jf. straffelovens § 54, stk. 3.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 50.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •