To personer idømt betinget fængselsstraf for forsøg på hæleri for cirka 1,2 millioner kroner

Retten i Roskilde

afsagt den 3. juni 2014

Rettens nr. 2A-1891/2014

Anklagemyndigheden

mod
Tiltalte 1 (T1)
og
Tiltalte 2 (T2)

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift af 27. februar 2014 er modtaget den 7. marts 2014.

T1 og T2 er tiltalt for
Forsøg på hæleri efter straffelovens § 290, stk. 2, jf. § 21,
ved i perioden fra den 11. maj 2010 til den 25. oktober 2013 i forening via egne konti fra
uidentificerede personer ad 67 gange at have modtaget i alt 1.235.749,70 kr., hvilke penge de tiltalte
frem til den 21. december 2013 ad 193 gange videreoverførte til flere uidentificerede personer i bl.a.
Nigeria, uagtet de tiltalte vidste eller bestemt formodede, at pengene, hvis oprindelse er ukendt,
hidrørte fra en strafbar lovovertrædelse.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om betinget fængselsstraf.
De tiltalte har nægtet sig skyldige, men har ikke bestridt de faktiske omstændigheder som anført i
anklageskriftet.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaringer af de tiltalte.
Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.
Tiltalte T1 er tidligere straffet ved Næstved Rets dom af 9. december 2013 for overtrædelse af straffelovens § 290, stk. 1, med 8 dagbøder hver på 625 kr. Tiltalte T2 er tidligere straffet ved Næstved Rets dom af 8. januar 2014 for overtrædelse af straffelovens § 290, stk. 1, med 8 dagbøder hver på 625 kr. Kriminalforsorgen har oplyst, at begge tiltalte skønnes egnede til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Rettens begrundelse og afgørelse

To af rettens medlemmer finder henset til de overførte beløbs samlede størrelse, antallet af
overførelser og længden af det tidsrum, hvori transaktionerne foregik, at de tiltalte vidste eller
bestemt formodede, at pengene hidrørte fra en strafbar lovovertrædelse og stemmer derfor for at
finde de tiltalte skyldige i overensstemmelse med tiltalen.

Et af rettens medlemmer finder på grundlag af de tiltaltes forklaringer, at der ikke foreligger det til
domfældelse fornødne forsæt og stemmer derfor for at frifinde de tiltalte.
Der gives dom efter stemmeflertallet.

Straffen fastsættes for så vidt angår T1 til en tillægsstraf af fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens §
290, stk. 2, jf. § 21, jf. § 89.

Straffen fastsættes for så vidt angår T2 til en tillægsstraf af fængsel i 1 år, jf. straffelovens § 290,
stk. 2, jf. § 21, jf. § 89.

Straffene skal ikke fuldbyrdes, hvis de tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf.
straffelovens § 56, stk. 2.

Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på, at de tiltalte ikke har haft nogen vinding, og at de
begik handlingerne som følge af udnyttelse af deres personlige vanskeligheder og manglende
indsigt, jf. straffelovens § 82, nr. 6.

Thi kendes for ret:
Tiltalte T2 straffes med fængsel i 1 år.
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begår noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig
dom.

Tiltalte T1 straffes med fængsel i 6 måneder.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begår noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig
dom.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Strafferammen for hæleri

Straffelovens § 21

Straffelovens § 289

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •