Mor dømt for medvirken til fars seksuelle overgreb mod datter

Vestre Landsret

Landsrettens 9. afdeling har den 22. december 2015 afsagt dom i en anke-straffesag vedrørende en mors medvirken til seksuelle overgreb mod en datter.

For byretten var begge forældre tiltalt for overgreb mod deres datter, idet faren var tiltalt for at have begået overgrebene, og moren var tiltalt for med­virken hertil som følge af passivitet over for farens overgreb.

Ved byrettens dom blev faren straffet med fængsel i 7 år for adskillige sek­suelle overgreb mod sin datter, begået fra hun var omkring 6-7 år og frem til hendes 28. år. Overgrebene bestod bl.a. i samlejer og andre seksuelle for­hold end samleje. Faren havde erkendt sig skyldig, og dommen blev ikke anket til landsretten for hans vedkommende.

Byretten fandt moren skyldig i medvirken til de overgreb, der var begået af faren, for så vidt angår perioden fra datteren var omkring 9 år og frem til hun fyldte 18 år og derfor ikke længere var undergivet morens forældre­myndighed. Byretten lagde til grund, at moren i hvert fald fra datteren var omkring 9 år vidste, at der foregik seksuelle aktiviteter mellem datteren og faren, og anførte, at moren som medindehaver af forældremyndigheden havde en omsorgspligt, der bl.a. indebar en pligt til at beskytte hende mod seksuelle overgreb. Ved ikke at have truffet effektive foranstaltninger til at bringe det seksuelle forhold til ophør, måtte moren anses som den, der havde accepteret misbruget, og hun blev derfor fundet skyldig i medvirken som anført. Byretten fastsatte straffen for moren til 9 måneders fængsel.

Moren ankede byrettens dom til frifindelse, subsidiært formildelse. Under ankesagen påstod anklagemyndigheden skærpelse af straffen.

Ved landsrettens dom blev moren i det væsentlige fundet skyldig i samme omfang som ved byrettens dom. Landsretten lagde – som byretten – til grund, at moren på et tidspunkt, hvor datteren var omkring 9 år gammel, overraskede faren og datteren, der var nøgen, medens faren var i færd med at kysse datteren, og herunder også give hende et tungekys. Landsretten fandt det endvidere bevist, at moren vidste eller måtte anse det som overve­jende sandsynligt, at farens seksuelle overgreb, som årene gik efter denne episode, omfattede både andre seksuelle forhold end samleje og samlejer.

Landsretten har i dommen bl.a. anført, at moren efter de iagttagelser hun gjorde, da datteren var omkring 9 år, havde mulighed for at forhindre de seksuelle overgreb, der skete herefter, f.eks. ved at tage kontakt til de soci­ale myndigheder. Når hun på trods heraf forholdt sig passiv over for de fort­satte overgreb, måtte det betragtes som accept af disse overgreb. Landsret­ten fandt herefter moren skyldig i medvirken til farens overgreb i perioden fra datteren var omkring 9 år gammel, og til hun fyldte 18 år.

Landsretten stadfæstede strafudmålingen på fængsel i 9 måneder, som der efter kriminalitetens karakter ikke var grundlag for at gøre betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •