Mand idømt bøde for at fremkomme med forhånende og nedværdigende udtalelser på en facebookside

Retten i Helsingør

D O M

afsagt den 11. februar 2016

Rettens nr. 1-848/2015 Politiets nr. 1900-74274-00003-14

Anklagemyndigheden mod A cpr-nummer 180150-XXXX Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 18. februar 2015. A er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, ved den 29. november 2013 ca. kl. 18.10 offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds at have fremsat en udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, idet tiltalte på en offentligt tilgængelig profil på internetsiden Facebook skrev “…ideologien Islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som Nazismen. Den massive indvandring af Islamister her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid”. Påstande Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Sagens oplysninger Der er afgivet forklaring af tiltalte. Forklaringen er lydoptaget, men er nedenfor gengivet efter dommerens notater. Tiltalte har forklaret, at han kender B og har skrevet de ord, der er anført i anklageskriftet, på B væg. Det skete, efter at der havde været ballade i en beboerforening, hvor bestyrelsen var blevet kuppet af personer med tilknytning til hizbut tahrir. Han vidste ikke, at der var tale om en offentligt tilgængelig profil, men det var side 2 hans egen fejl, for det kan ses markeret med en meget lille globus ved de enkelte opslag. Han deltager normalt ikke i offentlige debatter og ville ikke have deltaget, hvis han havde været klar over, at siden var offentlig. Han var godt klar over, at der havde været mange kommentarer til B opslag, men han opfattede det ikke som en massiv udbredelse. Han er meget overrasket over, at han blev tiltalt efter bestemmelsen. Han har ikke fornærmet religionen Islam. Han skrev “ideologien Islam”, hvilket vil sige den politiske del af islam. “Islamister” er en almindelig betegnelse for ekstremistiske grupper, der foretager forbrydelser mod menneskeheden og gør de mest forfærdelige ting, hvorimod islam er en fredelig religion. Han har også skriftligt uddybet sine synspunkter i en mail, han har sendt til sagens efterforsker. Den er fremlagt i sagen under bilag 4.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er pressefotograf af profession og måske derfor har en forkærlighed for at studere samfundsforhold og en interesse for samfundet. Han er nu pensionist.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har ikke bestridt, at han i efteråret 2013 har skrevet de citerede udtalelser på en facebookside i forbindelse med en række andre personers indlæg. Retten lægger til grund, at udtalelserne er udbredt i en videre kreds henset til, at tiltalte selv har skrevet flere indlæg indimellem andres indlæg og må have fået et stort antal notifikationer på de øvrige indlæg i samme tråd. De udtalelser, tiltalte er fremkommet med, skal vurderes i den samfundsmæssige og historiske kontekst, der var i efteråret 2013, og retten har i denne kontekst opfattet udtalelserne om “ideologien Islam” som vedrørende Islam generelt og ikke alene som den ekstreme del af Islam. Retten har i den forbindelse tillige lagt vægt på, at de citerede udtalelser er skrevet den 29. november 2013 kl. 17.13 og på, at tiltalte samme dag kl. 17.27 – som påpeget af forsvareren – i samme tråd skrev “Islam vil netop misbruge demokratiet til at afskaffe demokratiet”. Retten vurderer de udtalelser, der er anført i anklageskriftet, i deres helhed som generaliserende påstande, der er forhånende og nedværdigende overfor tilhængere af islam. Retten har således tilsidesat tiltaltes forklaring om, at der skal sondres mellem ideologien Islam og religionen Islam. På dette grundlag findes udtalelserne omfattet af straffelovens § 266 b, stk. 1, og tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet. side 3 Straffen fastsættes til 4 dagbøder á 400 kr., jf. straffelovens § 266 b, stk. 1. Forvandlingsstraffen for bøderne fastsættes som nedenfor anført. Retten har ved fastsættelsen af antallet af dagbøderne lagt vægt på udtalelsernes karakter og relativt begrænsede udbredelse, og ved fastsættelsen af bødernes størrelse lagt vægt på tiltaltes oplysning om, at han er pensionist. Thi kendes for ret: Tiltalte A skal straffes med 4 dagbøder á 400 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 4 dage. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •