Indbrudstyveri straffet med fængsel i 30 dage

Retten på Bornholm

Indbrudstyveri straffet med fængsel i 30 dage. Brugstyveri af bil og spirituskørsel i frakendelsestiden straffet med fængsel i 50 dage.

D O M

afsagt den 20. august 2015

Anklagemyndigheden

mod

T1, født …1982

og

T2, født … 1990

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 14. august 2015.

T1 og T2 er tiltalt for overtrædelse af

1.

begge,

tyveri efter straffelovens § 276,

ved den 4. august 2015 ca. kl. 01.30 i forening, at være brudt ind i [udeladt] i Nexø og stjålet ikke under 12 flasker spiritus.

2.

T2

brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens § 293a, 2. pkt.

ved mellem den 12. juni 2015 fra ca. kl. 21.00 til den 13. juni 2015 ca. kl. 05.30 på adressen, [udeladt] i Nexø, uberettiget at have sat sig i besiddelse af personbil, reg. nr. [udeladt] og anvendt bilen til kørsel af forskellige veje på Bornholm.

3.

T2

overtrædelse af færdselslovens § 117 a, stk. 1,

ved den 13. juni 2015 ca. kl. 07.10 at have ført personbil, reg. nr. [udeladt], ud for [udeladt] i Gudhjem, selv om han ved Bornholm Rets dom af 14. marts 2013 er frakendt førerretten i 3 år indtil den 13. marts 2016.

4.

T2,

spirituskørsel efter færdselslovens § 117, stk. 2, nr. 7, jf. § 53, stk. 1,

ved den 13. juni 2015 ca. kl. 07.10, at have ført personbil, reg. nr. [udeladt] ud for [udeladt] i Gudhjem, efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har påstået, at T2 skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, jf. § 128.

T1 har erkendt sig skyldig, dog ikke med hensyn til antallet af stjålne flasker spiritus.

T2 har nægtet sig skyldig i forhold 1, men erkendt sig skyldig i forhold 2, 3 og 4.

F har påstået, at de tiltalte skal betale 4.104 kr. i erstatning

T1 har erkendt erstatningspligten, men har bestridt erstatningskravets størrelse.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af de tiltalte.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Der blev den 13. juni 2015 kl. 08.25 taget en blodprøve fra T2. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 0,73 promille alkohol.

T1 er tidligere straffet, senest ved [udeladt]

T2 er tidligere straffet ved [udeladt]

De tiltalte har afgivet forklaring om deres personlige forhold.

T1 har under denne sag været frihedsberøvet fra den 4. august 2015 til den 20. august 2015. Ingen isolation.

Rettens begrundelse og afgørelse

vedr. T2:

Ad forhold 1: T2 har nægtet sig skyldig i dette forhold, og der har ikke fundet videre bevisførelse sted. T2 frifindes derfor i forhold 1.

Ad forhold 2-4: T2 har erkendt sig skyldig og tilståelsen støttes af sagens øvrige oplysninger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i forhold 2, 3 og 4.

vedr. T1:

Ved T1s forklaring forklaring, hvor ved han erkender at have åbnet et vindue og foretaget indstigning gennem dette samt fra ejendommen at have bortfjernet et ikke nærmere bestemt antal flasker spiritus, findes denne tiltalte i forhold 1 skyldig i indbrudstyveri for så vidt angår et ikke nærmere opgjort antal flasker spiritus.

Straffen fastsættes for så vidt angår T1 til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 276, jf. § 285.

Straffen fastsættes for så vidt angår T2 til fængsel i 50 dage, jf. straffelovens § 293a, 2. pkt., og færdselslovens § 117 a, stk. 1, og § 117, stk. 2, nr. 7, jf. § 53, stk. 1.

T2 frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, i 3 år fra den 14. marts 2016 at regne, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, jf. § 128.

Retten tager erstatningspåstanden til følge i forhold til T1 som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

T1 skal straffes med fængsel i 30 dage.

T2 skal straffes med fængsel i 50 dage.

T2 skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, i 3 år fra den 14. marts 2016 at regne.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger.

T1 skal inden 14 dage til F betale 4.104 kr. med tillæg af procesrente fra dommens dato.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •