Fire tiltalte idømt fængsel i 16, 15, 14 og 14 år for indsmugling af samlet ikke under henholdsvis 150 og 130 kg amfetamin

Østre Landsret

Fire tiltalte idømt fængsel i 16, 15, 14 og 14 år for indsmugling af samlet ikke under henholdsvis 150 og 130 kg amfetamin eller lignende særligt farligt eller skadeligt stof, der blev opblandet eller skulle opblandes til samlet ikke under henholdsvis 280 kg og 240 kg. Den tiltalte, der blev idømt 15 års fængsel, blev tillige udvist med indrejseforbud for bestandig.

Fire tiltalte blev ved Frederiksberg Rets dom af 30. juni 2014 idømt fængsel i henholdsvis 16, 15 og for to af de tiltaltes vedkommende 14 år for blandt andet i et tilfælde at have indsmuglet 33 kg amfetamin og 6 kg ketamin og herudover i 5 tilfælde et ikke ubetydeligt antal kg euforiserende stof, hvoraf i hvert fald en del blev opblandet eller skulle opblandes. Den tiltalte, der blev idømt 15 års fængsel, og som kom til Danmark som 11-årig, blev tillige udvist med indrejseforbud for bestandig. Ved samme rets dom blev yderligere fire tiltalte – der ikke påankede dommen – idømt fængsel i henholdsvis 12 år, 8 måneder, 6 måneder og 10 dage.

Indsmuglingen skete i perioden fra den 22. januar til den 22. april 2013 fra et ukendt sted i Holland via Flensborg i Tyskland over grænsen til Danmark i en bil, i tre tilfælde to biler, der var konstruktivt ændrede til at holde stoffet skjult, og som i hvert enkelt tilfælde blev ledsaget over grænsen af en anden bil. Efter en langvarig efterforskning blev de to tiltalte, der blev idømt 14 års fængsel, den 22. april 2013 antruffet i en bil med 21 kg amfetamin og 3 kg ketamin skjult i et rum, mens der i en anden bil, der havde fulgtes med disse tiltaltes bil, blev fundet 12 kg amfetamin og 3 kg ketamin skjult i et tilsvarende rum.

Alle fire tiltalte ankede med endelig påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært til formildelse.

Anklagemyndigheden påstod de tiltalte dømt efter det for landsretten berigtigede anklageskrift samt skærpelse.

Sagen er i landsretten blevet behandlet under medvirken af domsmænd.

Landsretten stadfæstede byrettens dom for så vidt angår alle fire tiltalte, herunder bestemmelsen om udvisning. Landsretten fandt det efter bevisførelsen godtgjort, at de fire tiltalte var skyldige i overensstemmelse med det for landsretten berigtigede anklageskrift og dermed i indsmugling af samlet ikke under henholdsvis 150 og 130 kg amfetamin eller lignende særligt farligt eller skadeligt stof, der blev opblandet eller skulle opblandes til samlet ikke under henholdsvis 280 kg og 240 kg.

Under hensyn til at indsmuglingerne angik endog meget betydelige mængder amfetamin eller lignende særligt farligt eller skadeligt stof fandt landsretten at straffene – der for to af de tiltalte som følge af deres centrale og ledende roller burde fastsættes under anvendelse af straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt. – var passende fastsat for så vidt angik alle fire tiltalte.

Der henvises til 23. afd. a.s. nr. S-2119-14.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •