Fængsel i 1 år og 6 måneder for røveri og grov vold

17-årig idømt fængsel i 1 år og 6 måneder for meget grov vold.

Den 17-årige havde begået særdeles alvorlig vold med blandt andet mange kraftige spark i ansigtet. Sparkene havde medført skader herunder især et ødelagt øje.

Tiltalte har anket dommen.

Retten i Herning

D O M

afsagt den 1. juli 2010

Anklagemyndigheden

mod

T

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 29. juni 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af:

1.
legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 246, ved den 21. februar 2010 kl. 01.30 ud for adressen Xgade, Skjern at have slået og sparket F i hovedet, hvorved han mistede synet på højre øje, fik punktformede blødninger i hjernen, samt flænger og hævninger i ansigtet.

2.
røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, ved den 21. februar 2010 ca. kl. 01.30 ud for Xgade, Skjern, ved vold, som nævnt i forhold 1 at have frataget F hans mobiltelefon mrk. LG.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf

Forsvareren oplyste, at tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1, dog således, at § 246 ikke skal citeres. Han har erkendt tyveri som beskrevet i forhold 2. Der nedlægges påstand om idømmelse af en ungdomssanktion.

Tiltalte har anerkendt erstatningspligten og størrelsen af det foreløbige erstatningskrav.

Sagens oplysninger

Tiltalte, T, har forklaret, at han kan stå ved sin forklaring fra grundlovsforhøret efter retsbogen af 22. februar 2010. Tiltalte er helt sikker på, at F sagde disse ting om tiltaltes lillesøster. Det var derfor, han slog og sparkede F. Tiltalte slog F 1 gang, og han sparkede ham 3 gange, mens F lå på jorden. Da han forlod stedet så han en telefon, der lå i sneen ½ -1 meter fra F. Han samlede den op og lagde den i lommen. Han vidste ikke, at det var F’ telefon. Han viste den til C senere på aftenen. Han fastholdt, at han kun havde drukket den pågældende nat og ikke havde taget piller.

På spørgsmål fra forsvareren forklarede tiltalte, at han ikke tænkte over, om mobiltelefonen tilhørte F. Han samlede den bare op og puttede den i lommen.

E har som vidne forklaret, at hun er mor til F. F boede ikke hos vidnet på det pågældende tidspunkt. Det var meningen, at han skulle hjem på weekend hos hende den weekend. Hun var gået i seng, men hun var vågnet et par gange på grund af larm. Der var fest i nabolaget. Hun vågnede ved, at der blev smidt noget op på hendes vindue. Hun havde vinduet på klem, og der var en anden lyd end den uro, der ellers havde været. Hun bor på 1. sal og har soveværelse mod gaden. Hun gik ind i stuen og kiggede ud af vinduet uden at tænde lys. Hun så en person, der lå i sneen og en, der stod og sparkede ham. Personen, der lå ned, lå på knæene og beskyttede hovedet med armene. Hun vidste ikke, det var hendes søn. Hun så mange spark. I hvert fald har hun set 6-8 spark. Hun begyndte at hamre på ruden, men personen sparkede videre. Hun åbnede vinduet og råbte ned til personen, at han skulle stoppe. Personen, der sparkede, standsede og så op på hende. Personen, der blev sparket på, lå nu helt fladt på maven. Det skete ca. 5 meter fra vidnet. Der er en gadelampe på stedet. Personen, der havde sparket, begyndte at råbe op mod vidnet, at “han skal fandeme ikke sige sådan om min søster”. Personen gik videre samtidig med at han råbte. Vidnet så ikke, at personen samlede noget op. Hun fulgte ham med øjnene, til han var væk. Hun gik ned og tog fat i personen, der lå. Han var ved at komme til bevidsthed. Hun så, at han havde blod i hele ansigtet. Han var helt smadret i hovedet. Hun genkendte stadig ikke sin søn, men pludselig så hun hans sko, som var specielle, og som de havde talt om tidligere på aftenen. Hun genkendte herefter sin søn.

På spørgsmål fra forsvareren forklarede vidnet foreholdt bilag C-1-1, side 2, øverst, at hun var rystet og kun ønskede at være sammen med sin søn, da hun blev afhørt den pågældende aften. Hun har senere læst, at der stod, at hun så 3-4 spark, og hun bad om, at det skulle skrives ind, at det drejede sig om flere spark. Hun hørte, der blev råbt, det der er gengivet og troede det var til hende, men det kan også godt have været råbt til hendes søn. Sønnen havde frakke på, da han gik i byen, og den blev senere fundet efterladt på et værtshus.

F har som vidne forklaret, at han var taget til Skjern den pågældende aften for at besøge en ven, K. De skulle fejre hans fødselsdag hjemme hos K. De fik en del at drikke. Han blev meget beruset. Vidnet har ingen erindring fra et tidspunkt under festen, og til han vågnede på hospitalet. Det sidste han husker var, at han stod og talte om amerikansk fodbold med P og B. Han husker dog, at også E var med til festen. Vidnet har fået fortalt, at de tog i byen sammen og hans jakke blev også fundet på et værtshus. Han havde sin mobiltelefon på sig. Det var en LG. Det næste han husker var, at lægen åbnede hans venstre øje, og han spurgte, om han måtte se sin mor og en kammerat. Efter overfaldet har han mistet synet på højre øje. Det er en permanent skade. Han er opereret 2 gange i øjet, og de kan ikke gøre mere. Han har fået at vide, at han fik små hjerneblødninger. Det er ikke noget, han i dag er mærket af. Han har mistet en stor del af følsomheden i venstre tindingeregion. Vidnet kender ikke tiltalte. Han husker ikke, at han nogen sinde skulle have mødt ham. Vidnet blev foreholdt, at han skulle have talt om, at han havde voldtaget tiltaltes søster. Vidnet ved ikke, hvem tiltaltes søster er, og han stiller sig helt uforstående overfor, at han skulle have sagt sådan. Han har haft en del fravær på sit arbejde på grund af skaderne.

På spørgsmål fra forsvareren forklarede vidnet, at han været bartender og bestyrer på en bar i Sønderborg. I den forbindelse har han blandt andet hjulpet med udsmidning af gæster fra baren. Vidnet har svært ved at forestille sig, at han skulle have opført sig provokerende den pågældende aften.

C har som vidne forklaret, at det er korrekt, at hun var til fest den pågældende nat. Det var meget koldt. Hun havde kun fået lidt at drikke. Da de skulle i byen, fulgtes hun med sin kæreste. Efter at have gået et stykke mødte de tiltalte ved et hjørne. Han stod og råbte til en, der lå på græsset. Han råbte, at personen skulle holde sig væk fra hans lillesøster. Foreholdt bilag G-1-8, side 2 forklarede vidnet, at han også sagde “jeg har lige slået ham ned”. Tiltalte var gal. De fulgtes ad fra stedet.

Vidnet husker, at tiltalte senere viste hende en telefon. Det var en telefon, han fortalte, at han havde taget fra personen, han havde slået ned. Han sagde ikke, hvornår han havde taget telefonen. Han ville have vidnet til at tage SIM-kortet ud, men det ville hun ikke.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han boede hjemme hos sin mor på det pågældende tidspunkt. Han gik på teknisk skole i Skjern på grundforløbet til mekaniker. Han manglede 3 måneder af grundforløbet. Han har ikke været i skole, siden han blev anholdt. Han vil gerne begynde på teknisk skole igen som mekaniker. Han vil gerne blive boende hjemme til han er udlært, da han så får mulighed for at få kørekort og bil. Uddannelsen tager 4 ½ år, hvoraf grundforløbet udgør det 1. år.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 22. februar 2010.

I en personundersøgelse foretaget af speciallæge Erik Damberg knap 3 timer efter overfaldet og tiltrådt af vicestatsobducent, Jytte Banner, Retsmedicinsk Institut, dateret 23. februar 2010 er det oplyst, at der ved undersøgelsen af F blev fundet: “Svær hævelse af ansigtet (1), et kvæstningssår på højre øjenlåg (2) ved højre (3) og ved venstre øjenbryn (4) samt under venstre øje (5), hævelse og blodudtrædning på venstre øre (6), et blodunderløbent mærke bag venstre øre (7), hævelse af næsen (8) og hævelse af overlæben med blodudtrædning i slimhinden (9).

Det er oplyst fra skadestuen, at der er konstateret små blødninger i hjernen samt blødning inde i højre øjenæble med stor risiko for varig blindhed.

Alle læsionerne er friske og skyldes kraftige stumpe traumer og kan meget vel være opstået ved adskillige kraftige spark eller slag mod hovedet, som oplyst.

Det skal bemærkes at kraftige stumpe traumer mod hovedet kan indebære livsfare ved læsion af hjernen med deraf følgende blødning og væskeopstemning og risiko for nedpresning af denne.

Der er foretaget traumeskanning, der viste små blødninger i hjernen fortil (frontalt) i højre side samt små blødninger i tindingeregionen (temporalt). Endvidere var der blødning i hele højre øjenæble samt kraftig hævelse af ansigtet, der umuliggjorde at få indblik i øjnene. …”

Rettens begrundelse og afgørelse

Vedrørende forhold 1:

Efter bevisførelsen, herunder især vidneforklaringen afgivet af E sammenholdt med lægeerklæringen og til dels tiltaltes egen forklaring findes det bevist, at tiltalte som beskrevet i anklageskriftet først slog F i ansigtet, hvorved han faldt omkuld. Da F lå på jorden, sparkede tiltalte ham mange gange i ansigtet med de beskrevne skader til følge. Henset til skaderne herunder især blødningerne i hjernen og skaden på højre øje sammenholdt med, at skaderne var en følge af mange kraftige spark, findes forholdet at kunne henføres under straffelovens § 246, idet der foreligger særdeles skærpende omstændigheder.

Vedrørende forhold 2:

På det foreliggende grundlag finder retten det betænkeligt, at fastslå, at tiltalte i forbindelse med volden havde fortsæt til at begå røveri, idet det bemærkes, at gerningsindholdet i straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1 forudsætter, at gerningsmanden har fortsæt til med vold eller trusler om anvendelse af vold at fratage eller aftvinge nogen en genstand. Henset til vidneforklaringen afgivet af C sammenholdt med tiltaltes egen forklaring findes det alene bevist, at tiltalte begik tyveri af mobiltelefonen enten under eller som forklaret af tiltalte efter voldsudøvelsen. Tiltalte findes derfor alene skyldig i straffelovens § 285, jf. § 276.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år 6 måneder, jf. straffelovens § 245, stk. 1, jf. 246 og § 285, jf. 276.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på sagens karakter, herunder navnlig grovheden af den udøvede vold og de skader, der blev påført den forurettede. Omvendt har retten også taget hensyn til tiltaltes unge alder og til, at han meldte sig selv og delvist har erkendt sig skyldig.

Den foreløbige erstatningspåstand tages til følge af retsformanden som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år 6 måneder.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Tiltalte skal inden 14 dage til F betale 156.796 kr. med tillæg af procesrente fra endelig dom.

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •