Domfældelse for seksuelle krænkelser af stedbarn

Retten på Bornholm

Domfældelse for seksuelle krænkelser af stedbarn. Dommen er ikke anket.


D O M

afsagt den 29. juli 2015

Anklagemyndigheden

mod

T, født …1962

 

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 25. juni 2014.

T er tiltalt for overtrædelse af

 

1.

straffelovens § 216, stk. 2, jf. § 225, ved i tidsrummet mellem den 1. februar 1998 til den 1. juni 1998 på bopælen, [udeladt] i Rønne, flere gange ugentligt at have haft andet seksuelt forhold end samleje med sin daværende hustrus datter, F, født den [udeladt], idet sigtede rørte ved hendes skede under tøjet, hvorunder han stak en finger ind i hendes skede, ligesom sigtede slikkede hendes skede samt formåede hende til med sine hænder at onanere ham til udløsning.

2.

straffelovens § 222, stk. 1, jf. § 225, ved i tidsrummet mellem den 1. juni 1998 til april 2001 på bopælen, [udeladt] i Rønne, flere gange ugentligt at have haft andet seksuelt forhold end samleje med sin daværende hustrus datter, F, født den [udeladt], idet sigtede rørte ved hendes skede under tøjet, hvorunder han stak en finger ind i hendes skede, ligesom sigtede slikkede hendes skede samt formåede hende til med sine hænder at onanere ham til udløsning.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forurettede har påstået, at tiltalte skal betale 50.000 kr. i godtgørelse efter statningsansvarslovens § 26, stk. 1.

Tiltalte har erkendt pligten til at betale godtgørelse, men har bestridt godtgørelsesbeløbet størrelse.

Sagens oplysninger

Tiltalte har afgivet forklaring, der støtter tilståelsen.

Forklaringen er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Af konklusionen i retspsykiatrisk erklæring af 10. juni 2015 fremgår:

[udeladt]

Kriminalforsorgen har redegjort for tiltaltes personlige forhold i en undersøgelse udarbejdet den 13. januar 2015 i medfør af retsplejelovens § 808.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år, jf. straffelovens § 216, stk. 2, jf. § 225, og § 222, stk. 1, jf. § 225.

Retten har ved straffens fastsættelse lagt vægt på krænkelsernes karakter og gentagelse samt forurettedes alder på gerningstidspunktet. Der findes ikke grundlag for at gøre straffen betinget, hvorved bemærkes, at tiltalte ikke er motiveret for at indgå i behandlingsordningen for personer, der har begået visse seksualforbrydelser.

Retten tager påstanden om godtgørelse til følge med 40.000 kr. som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Tiltalte skal inden 14 dage til F, c/o Advokat A, betale 40.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 5. januar 2015.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •