Dom i sag om organiserede indbrudstyverier

Østre Landsret

Østre Landsret har den 10. februar 2016 afsagt dom i en ankesag om en række organiserede indbrudstyverier.

Landsretten fandt det bevist, at en 29-årig rumænsk mand i forening med forskellige medgerningsmænd, der også er rumænere, i perioden fra august 2013 til marts 2014 havde begået flere end 150 tyverier af særligt grov beskaffenhed og forsøg herpå, jf. straffelovens § 286, stk. 1, jf. § 276, jf. til dels § 21.

Tyverierne var rettet mod virksomheder i industrikvarterer, og i adskillige tilfælde blev indbruddene begået med betydelige skader til følge. Således skete en række af tyverierne ved tag- og/eller murgennembrydning for at omgå alarmsystemer, hvorefter virksomhedens sikrings- eller pengeskab blev opbrudt. Det samlede udbytte udgjorde ca. 1,5 mio. kr.

Landsretten lagde ved afgørelsen af skyldsspørgsmålet vægt på blandt andet oplysninger om den særlige måde, indbruddene var begået på, de tiltaltes mobiltelefoners placering på gerningstidspunkterne samt fund af dna på flere gerningssteder og stjålne effekter hos de tiltalte.

Landsretten stadfæstede den straf på fængsel i 5 år, som byretten havde udmålt. Der var dog dissens i lands­retten, idet én voterende fandt, at straffen burde nedsættes til fængsel i 4 år og 6 måneder. Alle voterende lagde ved strafudmålingen vægt på tyveriernes antal og grovhed, at de blev begået af flere i forening efter nøje planlægning og var professionelle og organiserede indbrudstyverier.

Landsretten stadfæstede endvidere byrettens bestemmelse om udvisning af tiltalte for bestandig.

For byretten havde sagen tillige omfattet to medgerningsmænd, der blev idømt fængsel i henholdsvis 3 og 4 år og ligeledes udvist med indrejseforbud for bestandig. Tiltalen mod disse to medgerningsmænd omfattede færre forhold. Den ene af de to medgerningsmænd havde ligesom tiltalte anket dommen, men anken frafald­tes senere.

Sagen har været behandlet i landsrettens 15. afdeling under sagsnummer S-1670-15.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •