Dom i nævningesag om tre hjemmerøverier i Jyllinge

Retten i Roskilde

Et nævningeting ved Retten i Roskilde har den 3. juli 2015 afsagt dom i en sag om blandt andet tre hjemmerøverier i Mølleengen i Jyllinge i september og oktober 2014.

En mand på 25 år og hans 30-årige kammerat er dømt for blandt andet tre tilfælde af røveri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 288, stk. 2, jf. § 288, stk. 1, nr. 1, i form af egentlige hjemmerøverier i Mølleengen i Jyllinge i september og oktober 2014.

Ved det første hjemmerøveri er de to mænd dømt for den 13. september 2014 at være trængt ind i en lejlighed på Mølleengen, hvor de med vold og trusler om øjeblikkelig anvendelse af vold tvang den forurettede og hans kæreste til at udlevere værdigenstande. De blev samtidig dømt for vidnetrusler efter straffelovens § 123 ved i anledning af den forurettede og hans kærestes forventede forklaring til politiet eller i retten at have udtalt, at de ikke skulle prøve på noget, og at der ville blive holdt øje med dem.

Ved det andet hjemmerøveri er de to mænd dømt for den 8. oktober 2014 at være trængt ind i den samme lejlighed, hvor de med trusler om øjeblikkelig anvendelse af vold igen tvang den samme forurettede til at udlevere værdigenstande. De blev samtidig dømt for ulovlig tvang efter straffelovens § 260, stk. 1, nr. 1, og forsøg på afpresning efter straffelovens § 281, nr. 1, jf. § 21, ved at have tvunget den forurettede til at gå med ud på en nærliggende parkeringsplads og at have sagt, at de ville hente 5.000 kr. hos ham dagen efter, hvilket de da også kom for at gøre. Derudover blev de dømt for vold efter straffelovens § 244 og trusler efter straffelovens § 266, for så vidt angår den 30-årige i gentagelsestilfælde efter straffelovens § 247, stk. 1, over for en bekendt til den forurettede.

Ved det tredje hjemmerøveri er de to mænd og den 25-åriges lillebror på 22 år dømt for at være trængt ind i en anden lejlighed i samme område, hvor de med vold og trusler om øjeblikkelig anvendelse af vold tvang de tre tilstedeværende, der var bekendte til den forurettede i de to første forhold, til at udlevere værdigenstande.

Den 25-årige mand blev idømt fængsel i 9 år. Retten lagde vægt på navnlig forholdenes grovhed, herunder at der var tale om tre egentlige hjemmerøverier begået om aftenen af flere i forening under anvendelse af våben, trusler og vold, at han tidligere var straffet for berigelseskriminalitet og personfarlig kriminalitet, den hurtige tilbagevenden til ny kriminalitet, herunder at forholdene var begået under udslusning fra afsoning, samt at der ikke i sagen forelå formildende omstændigheder.

Den 30-årige mand blev fundet utilregnelig på gerningstidspunktet på grund af sindssygdom og dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling uden nogen længstetid. De lægelige erklæringer talte for en behandlingsdom, men efter navnlig lovovertrædelsernes karakter og antal, tiltaltes tidligere ligeartede og personfarlige kriminalitet og den hurtige tilbagevenden til ny kriminalitet, fandt retten, at mindre indgribende foranstaltninger end anbringelse i psykiatrisk afdeling ikke frembød tilstrækkelig sikkerhed for forebyggelse af yderligere lignende lovovertrædelser.

Den 30-årige mand blev samtidig udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Retten lagde vægt på, at han tidligere var idømt tre længere fængselsstraffe og tre behandlingsdomme. Der var blandt andet tale om fire tilfælde af røveri og vold, to tilfælde af afpresning og to tilfælde af vidnetrusler. Han var trods en dom om betinget udvisning, efterfulgt af en dom om udvisning, hvor udvisningen siden blev ophævet på grund af hans helbredsforhold, og siden yderligere to domme om betinget udvisning fortsat med at begå kriminalitet i prøvetiden. På baggrund af de mange domme, han havde modtaget gennem årene, og hans personlige forhold var der grund til at formode, at han også fremover ville begå kriminalitet i Danmark, hvis han ikke blev udvist. Efter en samlet vurdering anså retten på den baggrund den begåede kriminalitet for så alvorlig, at udvisning ikke ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Tiltaltes helbredsmæssige forhold kunne ikke føre til en anden vurdering, idet hensynet hertil måtte varetages, når udsendelse blev aktuel.

Den 22-årige mand blev idømt fængsel i 5 år. Retten lagde vægt på navnlig grovheden af hjemmerøveriet, herunder at der var tale om et egentligt hjemmerøveri begået om aftenen af flere i forening under anvendelse af våben, trusler og vold, og at der ikke i sagen forelå formildende omstændigheder.

Efter domsafsigelsen under retsformandens redegørelse for rettens præmisser blev den 25-årige mand så stærkt ophidset, at han greb en fuld kaffekande, som han kastede efter retsformanden – dog uden at ramme idet retsformanden og en anden af dommerne nåede at dukke sig – men med så stor kraft, at kanden knustes mod væggen. Dette førte straks til en ny sigtelse fra anklageren efter straffelovens § 119, stk. 1, for vold eller trusler mod tjenestemænd i funktion, og § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, jf. § 21, for forsøg på vold af særlig farlig karakter i gentagelsestilfælde. Den 22-årige mand blev ligeledes stærkt ophidset og måtte ligesom en af tilhørerne også føres ud af politiet.

De tre domfældte har alle anket dommen til frifindelse.

Sagen er behandlet under sags nr. SS 9-1707/2015.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •