Dom i ankesag om forsøg på at indføre 200 kg kokain til Danmark

Vestre Landsret

V.L. S-2276-14

Landsretten har den 26. november 2015 afsagt dom i en ankesag om en 31-årig tysker og 48-årig colombianer, der var tiltalt for at have forsøgt at indføre 200 kg kokain til Danmark med henblik på videreoverdragelse

Ved byrettens dom blev de tiltalte fundet skyldige i forsøg på at indføre 200 kg kokain med henblik på videreoverdragelse og straffet med henholdsvis 10 og 9 års fængsel. De tiltalte blev desuden udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Sagen angik navnlig, om der var bevis for, at de tiltalte havde forsøgt at købe 200 kg kokain, og om civile personer, der efter instruktioner fra den amerikanske narkoefterforskningsenhed, DEA, og efter aftale med dansk politi ydede bistand ved efterforskningen, havde handlet i strid med retsplejelovens § 754 b, stk. 2, samt om en politiagent, der havde medvirket i sagen, havde overskredet provokationsforbuddet i retsplejelovens § 754 a.

Landsretten fandt det bevist, at de tiltalte var skyldige i forsøg på overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt., jf. § 21.

Et flertal på fem af de seks dommere i landsretten fandt ikke grundlag for at antage, at politiagenten havde overskredet provokationsforbuddet. Den civile persons bistand havde derimod gået ud over, hvad der kunne betegnes som en yderst beskeden bistand. Der forelå ikke sådanne særlige omstændigheder, at forholdet var straffrit, og domfældelse blev ikke anset for at være i strid med artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

En dommer stemte for at frifinde de tiltalte, da de tiltalte muligt havde været udsat for ulovlige provokationer i Colombia, der kunne have været af afgørende betydning.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med de ændringer, at straffene forhøjedes til fængsel i henholdsvis 12 og 10 år. Der var ikke enighed om dette, da en enkelt dommer stemte for at nedsætte straffen til fængsel i henholdsvis 6 og 5 år.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •