Dom fra Østre Landsret om ærefornærmende udsagn om ejer af minkfarm

Ærefornærmende udsagn om ejer af minkfarm

Østre Landsrets 8. afdeling har i dag, den 18. december 2012, afsagt dom i en sag, hvor en forening for dyrs rettigheder og foreningens daglige leder er fundet skyldig i at have fremsat strafbare sigtelser mod en ejer af en minkfarm.

Udtalelserne blev kendt ubeføjede.

Foreningen og dens daglige leder blev dømt til at betale 50.000 kr. i godtgørelse til minkfarmeren samt 30.000 kr. til kundgørelse af dommen.

DR1 bragte den 24. februar 2011 i TV Avisen et indslag med optagelser fra 27 pelsdyrfarme og bragte den 25. februar 2011 i TV Avisen et indslag blandt andet med optagelser, der angi­ves at stamme fra minkfarmerens farm, samt et interview med minkfarmeren og Fødevare­sty­relsens direktør.

Den 28. februar 2011 sendte foreningen et brev underskrevet af foreningens daglige leder. Brevet blev sendt til ca. 50 designere og modevirksomheder. Af brevet fremgik blandt andet:

”Nu er der kommet nye afsløringer fra danske minkfarme. Optagelserne vi­ser, at selv top­pen af de danske minkavlere er ansvarlige for grov mishand­ling… På 6 medlemmer i be­styrelsen for Kopen­hagen Fur blev grusom dy­remishandling afdækket.”

Minkfarmeren havde nedlagt påstand om, at de ovennævnte udsagn skulle kendes ubeføjede, jf. straffelovens § 273, idet der var tale om strafbare sigtelser, jf. straffelovens § 267, og at foreningen og dens daglige leder skulle betale omkostningerne ved offent­liggørelse af dom­mens resultat og grunde samt betale godtgørelse til minkfarmeren.

Ved dom af 28. marts 2012 fra Retten på Frederiksberg blev foreningen og dens daglige leder frifundet. Landsretten ændrede dommen og fandt, at udsagnet indebar en ubeføjet retsstridig sigtelse og dømte foreningen og dens leder til at betale minkfarmeren 50.000 kr. i godtgørelse og 30.000 kr. til kundgørelse af domsslutningen og domsgrundene. Landsrettens begrundelse lyder:

”De omtvistede udtalelser, der fremgår af brevet af 28. februar 2011, indeholder benævnel­serne ”toppen af de danske minkavlere”, ”ansvarlige”, ”grov mishand­ling” og ”grusom dyremishandling”. Der er endvidere henvist til, at disse forhold blev konstateret på 6 farme, hvis ejere er medlemmer af bestyrelsen for Kopenha­gen Fur. Af den pamflet, som foreningen [] udsendte nogenlunde samtidig med brevet, fremgår de pågældende be­styrelsesmedlemmer med navn og billede, og det er i billedets nederste del på skrå anført ”afslø­ret”, for [minkfarmeren]s ved­kommende med en udtalelse til Jyllands Posten i anledning af, at TV2 i oktober 2009 havde sendt Operation X: Pels på vrangen og herefter med føl­gende angivel­se: ”Sådan er farmen – mink med enorm bidskade i hovedet – døde mink i burene, en med afbidte lemmer – mink med alvorlig haleskade”. Materialet må opfattes således, at pamfletten er en integreret del af udtalelserne i brevet af 28. februar 2011 og er baseret på de filmoptagelser, som foreningen [] angiver at have modta­get anonymt fra svenske dyreaktivister, og som blev overdraget DR og vist i et indslag i tv-avisen den 25. februar 2011. Beskrivelsen af forholdene på [minkfar­meren]s farm blev vist i et klip af 29 se­kunders varighed i den pågældende udsen­delse, hvor [minkfarmeren] fik lejlighed til at kom­mentere optagelserne, der angi­ves at stamme fra hans farm.

Som det fremgår af svaret fra Dansk Sprognævn må dyremishandling efter den almindelige sprogopfattelse anses som synonymt med dyrplageri. Dyremishand­ling er endvidere straf­bart efter dyreværnslovens § 28. Efter denne bestemmelse sondres der mellem uforsvarlig behandling af dyr og grovere uforsvarlig behand­ling af dyr, der straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år, og mishandling af dyr, der straffes med fængsel i 1 år, i gentagelsestil­fælde indtil 2 år.

På den baggrund og efter indholdet og karakteren af de anførte udtalelser, inde­holder ud­sagnet i sætning 2 og 3 en retsstridig sigtelse, der er omfattet af straffe­lovens § 267, og sigtelsen er rettet mod [minkfarmeren] i hans egenskab af ejer af en pelsdyrfarm, uanset hans navn ikke er nævnt i brevet.

De indstævnte har til støtte for påstanden om frifindelse (stadfæstelse) henvist til, at udta­lelserne er fremsat som led i foreningens ret til ytringsfrihed, herunder ret­ten til at frem­sætte værdidomme efter EMK art. 10 og NGO’ers ytringsfrihed som ”public watchdogs”.

De pågældende udsagn fremstår efter deres indhold som faktuelle kendsgerninger (”state­ments of facts”), og ikke som meninger i bred forstand (”value judge­ments”). De bygger på ulovligt indhentede videooptagelser, der fremstår ano­ny­me, uden mulighed for at verificere optagelsernes ægthed på anden måde, end at optagelsens geografiske sted kan fastslås. De indstævnte har på den baggrund ikke været i fornøden god tro ved på dette grundlag at fremsætte udsagn af den pågæl­dende karakter. Dette understøttes af, at forholdene på [minkfarmeren]s farm ikke har ført til strafferetlig forfølgning, ligesom myndighederne efter [journalistens] forklaring kort forinden havde været på uanmeldt kontrolbesøg, hvor for­hol­dene blev fundet i orden. Uanset det anerkendelsesværdige formål i at skabe en sam­fundsmæssig debat om forholdene for pelsdyr, må afvejningen af disse væsentlige hensyn i denne sag vige for hensynet til og be­skyttelse af [minkfarmeren] for be­skyldningen om at have begået grove strafbare forhold.

Som følge heraf kendes udsagnet ubeføjet, jf. straffelovens § 273.

Da såvel [den daglige leder] som foreningen [] er ansvarlige for den retsstridige krænkelse, skal de indstævnte udrede et beløb til dækning af omkostningerne ved kundgø­relse i en eller flere offentlige aviser af domsslutningen og domsgrundene, hvil­ket beløb skøns­mæssigt fastsættes til 30.000 kr.

De indstævnte skal endvidere in solidum betale [minkfarmeren] en godtgørelse i medfør af erstatningsansvarslovens § 26, der skønsmæssigt efter sagens ka­rakter og omstændighederne i øvrigt fastsættes til 50.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 17. maj 2011.

[Den daglige leder] og [foreningen] skal in solidum betale sagsomkostninger for begge retter til [minkfarmeren] med i alt 80.770 kr. …”

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •