Dom for hastigshedsoverskridelse med mere end 30%. hastighedsmåling foretaget med fotovogn

Retten På Bornholm

Dom for hastigshedsoverskridelse med mere end 30%. hastighedsmåling foretaget med fotovogn.

D O M

afsagt den 20. oktober 2015

Anklagemyndigheden

mod

T, født …1949

Anklageskrift er modtaget den 29. juli 2015.

T er tiltalt for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. §42, stk. 1, 1, ved den 21. april 2015 kl. 17.43 at have ført personbil [udeladt] ad Tejnvej, ved Birkevej, 3770 Allinge, med mindst 70 km/t, selv om hastigheden i tættere bebygget område ikke må overstige 50 km/t, hvilket udgjorde en overskridelse på mere end 30 procent af den tilladte hastighed.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte.

Der er afgivet vidneforklaring af V.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har forklaret, at han det omhandlede sted, hvor hastigheden som følge af skiltning for tættere bebygget område (E55-tavle) ikke måtte overstige 50 km/t, har kørt hurtigere end 50 km/t, men højst 63 km/t. Tiltalte har allerede herved overtrådt færdselslovens § 42, stk. 1, nr. 1.

Med hensyn til, hvorvidt tiltalte har kørt hurtigere end erkendt og således kørt med en hastighedsoverskridelse på 30 % eller derover, har operatøren af måleudstyret som vidne forklaret blandt andet, at afstanden fra måleudstyret til E55-tavle var 95 meter, idet strækningen var målehjulsopmålt forud for hastighedsmålingen i overensstemmelse med retningslinierne for kalibrering af måleudstyret. Hastighedsmålingen er foretaget efter E55-tavle set set fra tiltaltes køreretning, idet måleudstyrets rækkevidde er indtil 75 m fra måleudstyrets placering. Hastighedsmålingen er foretaget med en 3D-laser over en strækning på 10-50 m, nærmere afhængigt af hvornår køretøjets hastighed ikke afviger fra målingens indgang til målingens udgang. Da målingen foretages med en 3D laser i stedet for radar, har faste genstande, herunder busstopskiltets placering, i målefeltet ikke haft betydning for hastighedsmålingen.

Ved vidnets forklaring om måleudstyrets funktion og anvendelse, finder retten det overfor tiltaltes benægtelse bevist, at tiltalte har kørt med mindst 70 km/t, som hastighedsmålt. Retten finder det således uden betydning for troværdigheden af hastighedsmålingen, at måleudstyret blev kalibreret mod E55-tavlen i venstre side fremfor den tilsvarende tavle i højre side af vejen set fra tiltaltes kørselsretning, hvorved bemærkes, at tiltalte har forklaret, at han på grund af vejens krumning kunne se E55-tavlen i venstre side af vejen allerede på 139 meters afstand mod kun 75 meters afstand for så vidt angår E55-tavlen i højre side af vejen. Herefter, og da tiltaltes forklaring om, at han alene skulle forholde sig E55-tavlen i egen banehalvdel, må afvises, hvorved bemærkes, at formuleringen af § 26 i bekendtgørelse nr. 801 af 4. juli 2012 om anvendelse af vejafmærkning, ikke udelukker skiltning med blandt andet E55-tavle tillige i venstre side af færdselsretningen, findes tiltalte at have haft tilstrækkelig oversigts- og nedbremsningsmulighed før E55-tavle og den efterfølgende hastighedsmåling, hvorfor tiltalte findes skyldig i den i tiltalen anførte hastighedsoverskridelse.

Straffen fastsættes til en bøde på 3.000 kr., jf. færdselslovens § 118, stk. 4, jf. § 42, stk. 1, 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på kr. 3.000.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •