Dom for blandt andet grov vold, forsøg på røveri, afpresning og ulovlig tvang i forening.

Retten på Bornholm

42-årig mand idømt fællesstraf af fængsel i 1 år og 3 måneder og 43-årig mand idømt 9 måneders fængsel for blandt andet grov vold, forsøg på røveri, afpresning og ulovlig tvang i forening.
Den 42-årige modtog dommen. Den 43-årige udbad sig betænkningstid med hensyn til spørgsmålet om anke.

D O M

afsagt den 10. marts 2016

Anklagemyndigheden
mod
T1
Født … 1973 og
T2
Født … 1972

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 8. februar 2016.

T1 og T2 er tiltalt for

1.
T1

overtrædelse af færdselslovens § 117 a stk. 2, nr. 2, jf. stk. 1, ved den 19. december 2015 mellem ca. kl. 13.00 og kl. 15.10 at have ført en personbil, [udeladt] fra [udeladt] i Rønne via [udeladt] Rutsker, [udeladt] Rønne, og retur til [udeladt] i Rønne, selv om han er frakendt førerretten indtil den 12. marts 2023 og den 13. marts 2013 blev dømt før kørsel i frakendelsestiden.

2. (3.)
T1

overtrædelse af færdselslovens § 117, jf. § 54, stk. 1, 1. pkt., samme tid og sted som i forhold 1 beskrevet at have ført personbil [udeladt] efter at have indtaget bevidsthedspåvirkende stoffer, cannabis, og hvor den aktive komponent er THC, som er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer, og som ikke er indtaget i henhold til lovlig recept.

3. (4.)
a.
begge

for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1 , ved den 19. december 2015 fra ca. kl. 13.00 til ca. kl. 14.00 i entreen på [udeladt] i forening flere gange at skubbet F1 samt slået ham i hovedet med en stok af træ.

b.

T2

for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen § 57, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 9, ved samme tid og sted som i forhold 3 a beskrevet at have anvendt et slag- og stødvåben i form af en stok til at slå.

4. (5.)

begge

forsøg på røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, jf. § 21, samt ulovlig tvang efter straffelovens § 260, stk. 1 , nr. 1, ved den l9. december 2015 i forbindelse med det i forhold 3 passerede, på [udeladt] ved vold og trussel om øjeblikkelig anvendelse af yderligere vold, at have forsøgt at aftvinge F2 1.200 kr., idet tiltalte T1 med én hånd tog kvælertag på F2 og truende råbte, at F2 skulle betale, hvad han skyldte, samtidigt med at tiltalte T2 truende pegede på F2 med en stok, hvilket forehavende mislykkedes, idet F2 ingen penge havde, hvorefter de tiltalte ved trussel om yderligere vold og under indtryk af det i forhold 3a passerede tvang F2 til at følge med til [udeladt] i Rønne, for dér at skaffe pengene.

5.(6.)

T1

afpresning efter straffelovens § 281, nr. 1, ved den 19. december 2015 i tiden mellem ca. kl. 14.00 og ca. kl. 14.25 på [udeladt] i Rønne, at have at truet F3 med at ”smaske” hans familie for at formå ham til inden for 24 timer at betale 600 kr. for T2 eller formå T2 til at betale.

6.

begge

overtrædelse af straffelovens § 264, stk. 1, nr. 1, ved den 19. december 2015 umiddelbart efter det i forhold 5 beskrevne, uberettiget at have skaffet sig adgang til rækkehuset, [udeladt] i Rønne.

7.

a.

begge

legemsangreb af særlig rå og brutal karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, ved den 19. december 2015 ca. kl. 14.25 i rækkehuset på [udeladt] i Rønne, at have tildelt F3 flere knytnæveslag i ansigtet, hvorefter F3 med de tiltalte efter sig undløb og uden for rækkehuset blev sparket omkuld af tiltalte T2 og af denne tildelt flere slag og spark i ansigtet og på kroppen samtidigt med, at T1 tildelte F3 mange slag på armene, i skridtet, på ryggen og i hovedet med en gren med sidegrene med et muligt brækket ribben til følge.

b.

T1

for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen § 57, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 9, ved samme tid og sted som i forhold 7 a beskrevet at have anvendt et slag- og stødvåben i form af gren til at slå.

8.

T1

overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, ved i en periode i efteråret 2015 op til den 19. december 2015 kl. 15.10 på [udeladt] Rønne at have været i besiddelse af ikke under 147,13 gram hash til dels med henblik på videreoverdragelse.

9. (10)

begge

principalt
tyveri efter straffelovens § 276, ved den 19. december 2015 ca. kl. 15.00 i forening fra [udeladt] Rønne, at have stjålet en robotstøvsuger til en værdi af 2.100 kr. samt 1 par Nike sko til en værdi af 900 kr.

subsidiært
hæleri med hensyn til tyveri efter straffelovens § 284, ved den 19. december 2015 ca. kl. 15.00 at have modtaget og besiddet en robotstøvsuger til en værdi af 2.100 kr. samt 1 par Nike sko til en værdi af 900 kr., uagtet de vidste eller bestemt formodede, at effekterne stammede fra tyveri fra [udeladt] i Rønne.

10. (9.)
T1

overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved den 20. december 2015 kl. 00.55 i Rønne Arrest, Landemærket 29, Rønne, at have spyttet politiassistent F4, der var tjenestegørende, i hovedet.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af en personbil [udeladt] hos T1, jf. færdselslovens § 133 a, stk. 5, nr. 1 og 2.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået konfiskation af 137,13 gram hash og en pesolavægt hos T1, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Anklagemyndigheden har påstået, at T1 i 10 år skal fra¬kendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færd¬sels-lovens § 126, stk. 1, nr. 2 og nr. 10, jf. § 128, stk. 1, og stk. 2.

T1 har nægtet sig skyldig i forhold 1-6, 9 og 10, og har i forhold 7 erkendt sig skyldig i overtrædelse straffelovens § 245, stk. 1, samt i forhold 8 i besiddelse af 137,13 gram hash med henblik på eget forbrug.

Tiltalte T2 har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af de tiltalte og af vidnerne F1, F2, V1, F3, V2, V3, V4, F4 og V5.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Der blev den 19. december 2015 kl. 17.32 taget en blodprøve fra T1. I blodprøven blev der påvist tetrahydrocannabinol.

F2 henvendte sig den 19. februar 2015 på skadestuen. Af politiattesten fremgår blandt andet:

[udeladt]

Der er under sagen foretaget afspilning af en lydoptagelse optaget på gerningsstedet for forhold 5-7, samt forevist en stok og en gren med sidegrene.

[udeladt]

T1 har under denne sag været frihedsberøvet fra den 19. december 2015 til den 10. marts 2016.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ad forhold 1-2
T1 har ikke ønsket at udtale sig vedrørende disse forhold, idet han dog har forklaret, at han var meget påvirket af euforiserende stoffer den pågældende dag.

Efter det fremkomne, herunder navnlig den af tiltalte T2 i dette forhold præcise og troværdige forklaring, finder retten det bevist, at det var T1, der førte bilen, der efter det oplyste tilhører T1, ligesom det efter T1s egen forklaring samt indholdet af den retskemiske erklæring findes bevist, at han førte bilen efter at have indtaget cannabis. T1 findes derfor skyldig i forhold 1 og 2.

Ad forhold 3
Efter navnlig vidnet F1 præcise og troværdige forklaring, der støttes af den af vidnet F2 afgivne forklaring, findes det bevist, at T1 skubbede F1, hvorefter tiltalte T2 tildelte F1 et slag i baghovedet med en stok, og hvorefter en af de tiltalte på ny skubbede F1. Retten finder, at de tiltalte herved i forening har udøvet vold mod F1.

Retten finder dog, at den udøvede vold, henset til karakteren af volden og de begrænsede skader, skal henføres under straffelovens § 244 om simpel vold. Med denne modifikation findes de tiltalte skyldig i forhold 3 a.

Som følge af det anførte findes tiltalte T2 skyldig i forhold 3 b.

Ad forhold 4
Ved vidnet F2s forklaring findes det bevist, at de tiltalte i selskab med A indfandt sig på F2s bopæl, hvor de tiltalte, efter at være blevet lukket indenfor af F2, begge opførte sig truende overfor F2, idet T1 forsøgte at indfordre et pengebeløb, som F2 skyldte A som betaling for noget hash, hvorved T1 blandt andet holdt F2 tilbage i fyrrummet ved at holde sin hånd mod F2s hals, alt imens tiltalte T2 gik rundt og pegede med stokken, som han havde taget på bopælen.

Retten finder, at de tiltalte herved, tillige under hensyn til den under forhold 3 a beskrevne vold, som blev forøvet ved samme lejlighed, ved vold og trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold har forsøgt hos F2 at skaffe sig uberettiget vinding ved at søge at indfordre betaling for køb af narkotika, der er et tilgodehavende, der ikke vil kunne fuldbyrdes ved lovlige midler. De tiltalte findes derfor skyldig i den rejste tiltale for forsøg på røveri.

Efter vidnet F2s forklaring må det endvidere lægges til grund, at F2, uanset at det var ham selv, der fandt på at ringe til F3, ikke frivilligt fulgte med de tiltalte til Rønne, idet han ikke turde andet end at følge med, da han var sikker på, at han ville få tæv af de tiltalte, hvis han ikke fulgte med. De tiltalte findes herved tillige skyldig i den rejste tiltale for ulovlig tvang.

Ad forhold 5
Ved de af vidnerne F2, V1 og F3 afgivne forklaringer, der støttes af indholdet af den fremlagte lydoptagelse, findes det bevist, at T1 med det formål at få F2 eller F3 til at betale den nævnte narkogæld fremsatte trusler over for F3, idet T1 truede med at “smaske” F3s familie. T1 findes herved skyldig i den rejste tiltalte for afpresning.

Ad forhold 6-7
Efter de af vidnerne V1, F3 og V2 afgivne indbyrdes overensstemmende forklaringer findes det bevist, at de tiltalte umiddelbart efter, at T1 havde forladt F3s bopæl, uberettiget skaffede sig adgang til bopælen, hvor de overfaldt F3 ved at tildele ham flere knytnæveslag i ansigtet, og hvorefter de, da F3 undløb fra stedet, uden for huset på ny overfaldt ham, idet tiltalte T2 først væltede F3 omkuld på græsset, hvorefter T2 tildelte ham slag og spark, og T1 under anvendelse af en gren med sidegrene, som han havde medbragt fra F3s bopæl, tildelte ham mange slag på armene, i skridtet, på ryggen og i hovedet.

På denne baggrund findes de tiltalte skyldige i den under forhold 6 og 7 a rejste tiltale for ulovlig indtrængen og legemsangreb af særlig rå og brutal karakter, ligesom T1 findes skyldig i forhold 7 b.

Ad forhold 8
Tiltalte har erkendt besiddelse af 137,13 gram hash til eget forbrug.

Efter det fremkomne, herunder navnlig indholdet af den fremlagte lydoptagelse, hvor T1 omtaler et skyldforhold i forbindelse med hashhandel, findes det endvidere bevist, at tiltalte har været i besiddelse af yderligere 10 gram hash, som han har videreoverdraget til A med henblik på videresalg.

På denne baggrund findes tiltalte skyldig i den rejste tiltale for besiddelse af ikke under 147,13 gram hash til dels med henblik på videreoverdragelse.

Ad forhold 9
T1 har erkendt, at han tog robotstøvsugeren og skoene og har forklaret, at han tog støvsugeren for at sikre, at ejeren af støvsugeren rettede henvendelse til ham for at indgå aftale om betaling af et beløb, som ejeren skyldte ham, samt at han tog skoene, fordi han havde blod på sine egne sko.

På denne baggrund finder retten, uanset at T1 efter det oplyste senere i arresten afleverede skoene til ejeren, det bevist, at T1 har haft forsæt til at tilegne sig skoene. Tiltalte findes derfor skyldig i tyveri af de omhandlede sko.

Efter bevisførelsen findes det ikke med den for en domfældelse fornødne sikkerhed bevist, at T1 også havde forsæt til at tilegne sig robotstøvsugeren, eller at tiltalte T2 har haft forsæt til at medvirke til tyveriet af skoene, hvorfor T1 frifindes for så vidt angår tyveri af en robotstøvsuger, og tiltalte T2 frifindes i forhold 9 i sin helhed, jf. retsplejelovens § 883, stk. 2, nr. 4.

Ad forhold 10
Ved F4 og V5’s præcise, troværdige og indbyrdes overensstemmende forklaringer findes det bevist, at tiltalte spyttede F4, der var tjenestegørende som politiassistent, i hovedet, hvorved tiltalte findes skyldig i forhold 10.

Straffen for så vidt angår T1 fastsættes til en fællesstraf af fængsel i 1 år og 3 måneder, jf. straffelovens § 119, stk. 1, § 244, § 245, stk. 1, § 260, stk. 1, nr. 1, § 264, stk. 1, nr. 1, § 281, nr. 1, § 285, jf. § 276, og § 288, stk. 1, nr. 1, jf. § 21, færdselslovens § 117 a, stk. 2, nr. 2, jf. stk. 1, § 117, jf. § 54, stk. 1, 1. pkt., samt våbenbekendtgørelsen § 57, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 9, jf. våbenlovens § 10, stk. 4, jf. § 4, stk. 2, nr. 6, og bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 2.

Straffen omfatter også den betingede straf i dommen af 2. december 2015, jf. straffelovens § 61, stk. 1.

Straffen for så vidt angår T2 fastsættes til fængsel i 9 måneder, jf. straffelovens § 244, § 245, stk. 1, § 260, stk. 1, nr. 1, § 264, stk. 1, nr. 1, og § 288, stk. 1, nr. 1, jf. § 21, samt våbenbekendtgørelsens § 57, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 9, jf. våbenlovens § 10, stk. 4, jf. § 4, stk. 2, nr. 6.

Retten har ved straffens udmåling lagt vægt på forholdenes særdeles alvorlige karakter, samt det oplyste om de tiltaltes forstraffe.

Tiltalte T1 frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert i 10 år fra denne dom, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 2, og nr. 10, jf. § 128, stk. 1, og stk. 2.

Som følge af det ovenfor anførte tager retten påstandene om konfiskation til følge, jf. færdselslovens § 133 a, stk. 5, nr. 1 og 2, og straffelovens § 75, stk. 2.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T1 skal straffes med en fællesstraf af fængsel i 1 år og 3 måneder.

T1 skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert i 10 år fra denne dom.

Hos T1 konfiskeres en Fiat Punto med regnr. [udeladt], 137,13 gram hash og en pesolavægt.

Tiltalte T2 skal straffes med fængsel i 9 måneder.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •