Dom i drabssag fra Karrebæksminde

Østre Landsret har den 10. marts 2014 afsagt dom i en ankesag, hvor der tidligere var afsagt dom den 4. marts 2013 af Retten i Næstved

I sagen ved Retten i Næstved blev to mænd på nu 44 og 49 år idømt hhv. 14 og 19 års fængsel for drab på den ene tiltaltes registrerede partner.

Sagen var usædvanlig derved, at liget af den forsvundne HM, der var registreret partner med den nu 44-årige domfældte, ikke er fundet.

Sagen blev i byretten afgjort med særlig henvisning til vidneforklaringer afgivet af to vidner, der samstemmende forklarede, at den nu 49-årige domfældte over for dem havde erkendt, at han efter aftale med den 44-årige havde dræbt HM med revolverskud og havde skaffet liget af vejen. De to forklaringer var i det væsentlige overensstemmende vedrørende den tiltaltes erkendelse af selve drabet, men forskellige vedrørende den tiltaltes øvrige udtalelser til vidnerne.

For landsretten omfattede bevisførelsen i det væsentlige en fornyet afhøring af de talrige vidner, der havde afgivet forklaring for byretten, ligesom et omfattende teknisk bevismateriale også blev gennemgået i landsretten. Bevisførelsen i landsretten strakte sig over 19 dage.

Sagen blev for landsretten, som for byretten, behandlet under medvirken af nævninger. 7 af de 9 nævninger og samtlige juridiske dommere fandt de tiltalte skyldige i drab, ulovlig våbenbesiddelse og usømmelig behandling af lig. 2 nævninger stemte for at frifinde de tiltalte for hovedpunkterne i anklageskriftet.

Landsrettens flertal, der også tillagde de to vidneforklaringer betydelig vægt, fandt det ligeledes bevist, at HM blev dræbt med revolverskud.

Landsretten nedsatte de ved byretten idømte straffe, således at den 49-årige domfældte idømtes fængsel i 15 år og den 44-årige fængsel i 13 år. Byrettens strafudmåling for den 49-årige omfattede også en reststraf på ca. 4 år og 8 måneders fængsel efter en prøveløsladelse. Landsretten valgte i stedet at forlænge prøvetiden, således at de 4 år og 8 måneder ikke blev tillagt straffen for drabet.

Landsretten lagde ved strafudmålingen for begge tiltalte til grund, at der ikke kunne blive tale om fængsel på livstid, og at de udmålte straffe derfor ikke kunne overstige 16 års fængsel.

Sagen har været behandlet af Østre Landsrets 3. afdeling, journalnummer S-694 -13.

Strafferammen for manddrab

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •