8 års fængsel for drab af farmor. Anbringelse på psykiatrisk afdeling først.

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en nævningesag, hvor en 20-årig mand er idømt 8 års fængsel for at have dræbt sin 73-årige farmor.
Den 20-årige, som var 19 år på gerningstidspunktet, var tiltalt for på et ikke nærmere afklaret tidspunkt i perioden mellem den 23. februar 2015 og den 5. marts 2015 i farmorens lejlighed i Præstelængen i København, hvor han boede sammen hende, at have dræbt hende med knivstik.

Den 20-årige erkendte sig under sagen skyldig i vold med døden til følge, men påstod, at han var straffri, da handlingen var foretaget i nødværge.

Sagen blev behandlet af et nævningeting bestående af 6 nævninger og 3 juridiske dommere. Flertallet mente, at den 20-årige var skyldig i manddrab. Retten mente ikke, at der var tale om nødværge. Af afgørelsen vedrørende skyldsspørgsmålet fremgår følgende:

”…

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at tiltalte – formentlig den 23. februar 2015 – kom hjem fra skole og lavede mad. Der opstod herefter et skænderi omkring madlavningen mellem tiltalte og hans farmor, der boede sammen i farmorens lejlighed. Efter bevisførelsen kan det ikke afvises, at tiltaltes farmor under skænderiet hentede en brødkniv i køkkenet og sagde, at tiltalte skulle gå ind på sit værelse. I den forbindelse stak hun ud efter tiltalte med kniven og ramte ham to gange på den højre arm, hvorved tiltalte blev tildelt to mindre læsioner, der i personundersøgelsen er karakteriseret som overfladiske skorpedækkede hudafskrabninger.

Tiltalte har forklaret, at han under skænderiet blev meget rasende, ophidset og så provokeret af sin farmor, at han mistede fatningen. Han gik ud i køkkenet og hentede herefter en kokkekniv. Tiltalte har i retten kun kunnet huske, at han har stukket sin farmor én gang, men har ikke benægtet, at han har stukket hende flere gange. Herefter, og på baggrund af obduktionserklæringen, og idet det er ubestridt, at der ikke var andre i lejligheden, er det bevist, at tiltalte tildelte sin farmor i alt 15 stiklæsioner i ansigtet, halsen, skulderen og brystregionen. Det lægges til grund, at dødsårsagen er de påviste stiklæsioner og deres følger.

På baggrund af gerningsstedsundersøgelsen lægges det endvidere til grund, at stikkene primært er tildelt, mens farmoren var i sengen på sit eget værelse.

3 dommere og 5 nævninger udtaler:

På baggrund af stikkenes antal og placering er det bevist, at det i hvert fald har stået tiltalte klart, at det var overvejende sandsynligt, at farmoren ville dø som følge af knivstikkene. Tiltalte har derfor haft forsæt til at dræbe farmoren.

Vi stemmer derfor for, at tiltalte findes skyldig i overtrædelse af straffelovens § 237.

1 nævning udtaler:

Jeg finder ikke, at der er ført bevis for, at tiltalte havde det fornødne forsæt til manddrab. Jeg stemmer derfor alene for at finde tiltalte skyldig i ovetrædelse af straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1. (Vold med døden til følge, red.)

Samtlige dommere og nævninger udtaler:

Uanset at det lægges til grund, at farmoren angreb tiltalte som beskrevet ovenfor, inden han hentede kniven, findes tiltaltes handling åbenbart at gå ud over, hvad der, under hensyn til angrebets farlighed og angriberens person, var forsvarligt. Overskridelsen af grænsen for lovligt nødværge findes endvidere ikke rimeligt begrundet i den ved farmorens angreb fremkaldte skræk eller ophidselse. Der er herved bl.a. lagt vægt på tiltaltes fysiske overlegenhed i forhold til sin farmor. Der foreligger herefter ikke straffrihedsgrund efter straffelovens § 13, stk. 1 eller 2.

…”

Den 20-årige var blevet mentalundersøgt, og efter de lægelige oplysninger var han med overvejende sandsynlighed ikke sindssyg på gerningstidspunktet. Det var imidlertid overvejende sandsynligt, at den 20-årige efter episoden havde udviklet en ikke blot forbigående tilstand af sindssygdom.

Nævningetinget var derfor enige om, at han skulle idømmes fængselsstraf, som blev fastsat til 8 år, men at han skulle anbringes på psykiatrisk afdeling, indtil fængselsstraffen måtte kunne fuldbyrdes.

Der blev ved udmåling af fængselsstraffen på 8 år blandt andet lagt vægt på, at der var formildende omstændigheder, idet den 20-årige havde været i en oprørt sindstilstand fremkaldt af farmoren, og at episoden var kulminationen på flere års konfliktfyldt samliv.

Den 20-årige, som er polsk statsborger, blev udvist for bestandig. Han blev også frakendt retten til arv efter sin farmor.

Den dømte har nu 14 dage til at afgøre, om han vil anke dommen.

De dømte blev fortsat varetægtsfængslet på psykiatrisk afdeling efter dom.

Sagen har journalnummer SS-6360/2015.

Hvad synes du om dommen

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •