6 måneder og 60 dage for overfald i forbindelse med inddrivelse af narkogæld

Retten på Bornholm

Fængselsstraffe på henholdsvis 6 måneder og 60 dage for overfald i forbindelse med inddrivelse af narkogæld.


D O M

afsagt den 25. august 2014

Rettens nr. 1-406/2014
Politiets nr. 2200-73241-00032-14

Anklagemyndigheden
mod
T1, født 1982,
T2, født 1992,
T3, født 1979 og
T4, født 1986

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 24. juli 2014.

T1, T2, T3 og T4 er tiltalt for overtrædelse af

1.
T2 og T4

overtrædelse af straffelovens § 244, jf. for så vidt angår Vester § 247, stk. 1,
ved den 2. juni 2014 i tidsrummet fra ca. kl. 21.45 til ca. kl. 22.15 på adressen … i Rønne, i forening at have tildelt F1 flere slag i hovedet med flere kæbebensbrud og skade på øjet til følge.

2.
T1, T3 og T4

overtrædelse af straffelovens § 244, jf. for så vidt angår Vester § 247, stk. 1,
ved den 6. juni 2014 ca. kl. 21.50 på adressen … i Rønne, i forening at have tildelt F2 adskillige slag i ansigtet og på kroppen.

3.
T3,

overtrædelse af våbenbekendtgørelsens § 57, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 9,
ved den 6. juni 2014 ca. kl. 21.50 på adressen … i Rønne, at have besiddet et slagvåben i form af en trækølle på ca. 60 cm.

4.
T2,

overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler § 4, jf. § 3, stk. 1, jf. § 1,
ved den 17. juni 2014 ca. kl. 10.30 på bopælen … i Rønne, at have været i besiddelse af 5 tabletter af mrk. formadrol extreme og 9 tabletter af mrk. dianabol til eget brug.

5.
T2,

overtrædelse af våbenbekendtgørelsens § 57, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 5,
ved den 17. juni 2014 ca. kl. 10.30 på bopælen … i Rønne, uden politiets tilladelse, at have besiddet to enhåndsbetjente foldeknive.

6.
T2,

overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1 og § 2, jf. bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. l, jf. § 2, jf. liste A, nr. 1 og liste B, nr. 74,
ved den 17. juni 2014 ca. kl. 10.30 på bopælen … i Rønne, at have været i besiddelse af en joint og 0,24 gr. MDMA til eget brug.

7.
T4,

overtrædelse af ordensbekendtgørelsens § 18, stk. 1, jf. § 3, stk. 1 og 3,
ved den 28. juni 2014 ca. kl. 02.25 ud for diskoteket Pink & Black, Snellemark 26 i Rønne, i spirituspåvirket tilstand at have indladt sig i slagsmål med F3, hvilket var egnet til at forstyrre den offentlige orden.

8.
T4,

overtrædelse af restaurationslovens § 37, stk. 1, nr. 1, jf. § 32, stk. 1,
ved den 28. juni 2014 ca. kl. 03.00 på diskoteket Pink & Black, Snellemark 26 i Rønne, i spirituspåvirket tilstand at have udvist støjende og voldelig adfærd og herunder indladt sig i slagsmål med dørmændene A og B, hvilket medførte ulempe for andre tilstedeværende gæster.

9.
T4,

overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 3,
ved den 28. juni 2014 ca. kl. 03.20 ud for diskoteket Pink/Black, Snellemark 26 i Rønne, at have modsat sig anholdelse ved at gøre passiv modstand med armene under pålæggelse af håndjern samt da denne skulle indsættes i patruljevogn, at gøre modstand med arme og ben for ikke at komme ind i patruljevognen.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af 1 joint, 0,24 gram MDMA, 2 enhåndsbetjent knive, 5 formadrol extreme tabletter og 9 dianabol tabletter hos tiltalte T2 og konfiskation af en 60 cm lang trækølle hos tiltalte T3, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

T2 har nægtet sig skyldig i forhold 1 og 3 og erkendt sig skyldig i forhold 4 og 6.

T4 har erkendt sig delvist skyldig i forhold 1 og nægtet sig skyldig i forhold 2 og 7-9.

T1 har nægtet sig skyldig.

T3 har nægtet sig skyldig i forhold 2 og har erkendt sig skyldig i forhold 3 ved at have besiddet et trægelænder.

Bistandsadvokat, advokat … har på vegne F1 påstået, at de tiltalte T4 og T2 skal betale 15.725 kr. i erstatning og har taget forbehold for yderligere erstatning.

De tiltalte T2 og T4 har bestridt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af de tiltalte og af vidnerne F1, C, F2, D, E, A, B og F.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

F1 henvendte sig den 4. juni 2014 på skadestuen. Det fremgår af politiattesten, at

“5. Det objektive fund:
1) Havde et ganske stort blåt øje på venstre side og generelt hævet på hele venstre side af ansigtet.
2 og 3) Han har et 1,3 cm langt sår under øjenbrynet samt under det nedre øjenlåg ind mod næsen et ca. 0,5 cm langt sår.

6. Er der foretaget røntgenfotografering?
Ja
Hvad viste fotograferingen i givet fald?
Flere brud i venstre side af kæbebenet (maxilla) samt mistanke om gamle brud i en del af øjenhulen på venstre side.

7.a Hvilken behandling blev foretaget?
Smertestillende samt forebyggende beh med kloramfenikol (øjendråber), anbefalet flydende kost samt at opsøge øre-næse-halslæge.

10. Skønnes det efter det foreliggende, at tilskadekomne vil få
a. forbigående mén?
forbigående arbejdsudygtighed?
(om muligt en skønmæssig udtalelse om varigheden)
b. varige mén?
varig arbejdsudygtighed?
Han kan i det område, hvor han følte sig bedøvet have skadet sin nerve og efterfølgende have føleforstyrrelser der.
Kan også få problemer med at trykudligne i købehulen på ve side.”

T1 er tidligere straffet, men ikke af betydning for sagen.

T2 er tidligere straffet, blandt andet

ved Retten på Bornholms dom af 27. marts 2011 med fængsel i 6 måneder for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt. Straffen gjort betinget i en prøvetid på 2 år fra endelig dom, samfundstjeneste i 100 timer inden for en længste tid på 1 år og tilsyn af Kriminalforsorgen, således at prøvetiden ophører ved længstetidens udløb.

ved Retten på Bornholms dom af 23. marts 2014 med fængsel i 6 måneder for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., og våbenbekendtgørelsens § 44, stk. 4, jf. § 15, stk. 1, nr. 7.

T3 er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

T4 er tidligere straffet, senest

ved Retten i Rønnes dom af 6. oktober 2004 med en betinget dom uden straffastsættelse i en prøvetid 2 år for overtrædelse af straffelovens § 244,

ved Retten i Rønnes dom af 20. oktober 2005 med fængsel i 8 måneder for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt. og bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. liste B, nr. 12, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 2. Straffen gjort betinget i en prøvetid 2 år under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden, samfundstjeneste i 80 timer inden for en længste tid af 1 år, således at prøvetiden ophører ved længstetidens udløb, og struktureret kontrolleret alkoholistbehandling og behandling mod misbrug af euforiserende stoffer, hvis Kriminalforsorgen skønner det formålstjenligt.

ved Retten på Bornholms dom af 3. september 2008 med fængsel i 1 år 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt, til dels jf. stk. 2, og lov nr. 232 af 21.04.99 om forbud mod visse dopingmidler § 4, jf. § 3, stk. 1, jf. § 1, nr. 1.

ved Østre Landsrets ankedom af 16. november 2009 med fængsel i 50 dage for overtrædelse af straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1, gjort betinget i en prøvetid på 2 år, tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år og behandling mod misbrug af euforiserende stoffer og alkohol.

ved Retten på Bornholms dom af 18. maj 2010 med en fællesstraf af fængsel i 2 år for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt. Staffen omfatter tillige en reststraf på 124 ved prøveløsladelsen den 24. april 2009 fra afsoning af for Retten på Bornholms dom af 3. september 2008.

ved Retten på Bornholms dom af 6. januar 2011 med en fællesstraf af fængsel i 10 måneder for overtrædelse af straffelovens § 123, § 244, jf. § 247, og § 281, nr. 1. Straffen omfatter tillige Østre Landsrets betingede dom af 16. november 2009.

Kriminalforsorgen har om T3 oplyst, at:

“Såfremt retten finder, at sagen kan afgøres med en betinget dom, findes sigtede egnet til at modtage en sådan afgørelse. Det findes ufornødent til en sådan afgørelse at knytte et vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen. Hvis retten finder, at sagen skal afgøres med en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, findes sigtede ligeledes egnet til at modtage en sådan afgørelse. ”

Kriminalforsorgen har om T1 oplyst, at:

“Hvis retten finder, at sagen kan afgøres med en betinget dom, skønnes T1 egnet til at modtage en sådan dom. T1 skønnes egnet til at udføre samfundstjeneste.”

Kriminalforsorgen har om T4 oplyst, at:

“Hvis retten finder, at sagen kan afgøres med en betinget dom, skønnes T4 egnet til at modtage en sådan afgørelse med vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år. Michael Vester skønnes egnet til at udføre samfundstjeneste.”

T2 har om sine personlige forhold forklaret, at han bor hos sine forældre for at slappe af, og da han er begyndt at afsone med fodlænke. Han har taget rigtig mange stoffer og er begyndt i misbrugsbehandling. Han tog initiativ til det, da han fik sin seneste dom. Det fungerer godt. Han har været i praktik på …, og han er blevet lovet ansættelse, hvis han får stort kørekort. Han begyndte med fodlænken den 18. august 2014 og skal have den til december. Ubetinget fængsel i denne sag vil også føre til afsoning i fængsel af straffen, som afsones nu.

T4 har om sine personlige forhold forklaret, at han kan vedstå oplysningerne i Kriminalforsorgens erklæring, dog uddanner han sig på HHX. Han har et gennemsnit på 10 efter det første år. … Han er ikke i misbrugsbehandling længere, da han ikke har et misbrug af euforiserende stoffer. Det går dårligt med hans forbrug af alkohol. Han har prøvet at tage antabus, men det hjælper ham ikke. Han får Ritalin for at kunne styre sin ADHD. Med hensyn til hans søn skriver han ikke længere til ham andet end på fødselsdage, da han har fået at vide, at han ikke må kontakte ham eller moren. Der verserer en faderskabssag. Han bor i en lejet lejlighed.

T1 har om sine personlige forhold forklaret, at han kan vedstå oplysningerne i Kriminalforsorgens erklæring. Han var på Fyn i et halvt års tid. Han kunne ikke tilpasse sig, da der var for mange mennesker. Han bruger ikke euforiserende stoffer længere. Han lever fredeligt med sin ægtefælle og barn.

T3 har om sine personlige forhold forklaret, at han kan vedstår oplysningerne i Kriminalforsorgens erklæring. Han har to børn med sin nuværende kæreste. Hans søn på 11 år har han i en 7-7 ordning. Han har nogenlunde styr på sin sociale angst.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ad forhold 1
Retten lægger efter forklaringerne, herunder T4s egen forklaring, til grund, at de tiltalte, T2 og T4 fem gange op til den 2. juni 2014 opsøgte F1 navnlig med henblik på inddrivelse af et tilgodehavende, der hidrørte fra køb af euforiserende stoffer.

Det lægges videre til grund, at T4 under det sidste besøg inden den 2. juni 2014, mens tiltalte T2 var til stede og overhørte dette, udtalte til forurettede F1, at han skulle betale “for ellers…”

T2 har selv forklaret, at han anmodede T4 om at tage med hjem til F1 den 2. juni 2014, hvor T2 under besøget opholdte sig i entréen, imens T4 gik med F1 ind i stuen og ganske kort efter ankomsten tildelte F1 et knytnæveslag i ansigtet.

Endelig lægges det til grund, som forklaret af C, at de tiltalte forlod stedet i roligt tempo, og at de fremstod som upåvirkede af situationen.

Under disse omstændigheder finder retten det bevist, at T2 må have anset det i hvert fald for overvejende sandsynligt, at besøget hos F1 skete med henblik på udøvelse af den af T4 erkendte vold, hvis F1 ikke betalte sin gæld.

Herefter findes begge de tiltalte skyldige i overtrædelse af straffelovens § 244 ved i forening at have tildelt F1 et knytnæveslag med flere kæbebensbrud og øjenskade til følge.

Ad forhold 2
Efter vidnerne, F1, D og F2, findes det bevist, at de tiltalte i forening, og uden at forurettede F2 har givet rimelig anledning hertil, overfaldt F2 den 6. juni 2014 i F1 lejlighed og tildelte ham i hvertfald et antal slag.

T4, T1 og T3 findes på denne baggrund skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale i dette forhold.

Ad forhold 3
T3 har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i dette forhold.

Ad forhold 4 og 6
T2 har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i disse forhold.

Ad forhold 5
Retten finder det efter forvisning af den kniv, som T2 har erkendt at have besiddet i sit hjem, bevist, at der er tale om en kniv omfattet af våbenbekendtgørelsens § 16, stk. 1, nr. 5. Tiltalte findes derfor skyldig i dette forhold i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Ad forhold 7 – 9
Efter forklaringer afgivet af vidnerne A og B og politiassistenten F findes tiltalte skyldig i disse forhold i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Ad T4
Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1, og § 119, stk. 3, ordensbekendtgørelsens § 18, stk. 1, jf. § 3, stk. 1 og 3, og restaurationslovens § 37, stk. 1, nr. 1, jf. § 32, stk. 1.

Ad tiltalte T2
Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 244, våbenbekendtgørelsens § 57, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 5, lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1 og § 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. liste A, nr. 1, og liste B, nr. 74, og lov om forbud mod visse dopingmidler § 4, jf. § 3, stk. 1, jf. § 1.

Ad T1
Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 244.

Ad T3
Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 244 og våbenbekendtgørelsens § 57, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 9.

Retten har vedrørende forhold 1 navnlig lagt vægt på forholdets karakter, herunder, at de tiltalte har opsøgt forurettede i hans hjem og udøvet volden i forening i forbindelse med inddrivelse af et tilgodehavende, og skaderne på forurettede, men også for så vidt T2 hans begrænsede deltagelse i voldudøvelsen.

Retten har vedrørende forhold 2 navnlig lagt vægt på forholdets karakter, herunder navnlig at de tiltalte har opsøgt forurettede med henblik på i forening at overfalde forurettede, men også de forholdvis begrænsede skader på forurettede.

Retten har for så vidt de øvrige forhold lagt vægt på forholdenes karakter.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Retsformanden tager erstatningspåstanden til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T4 straffes med fængsel i 6 måneder.

Tiltalte T2 straffes med fængsel i 60 dage.

Tiltalte T1 straffes med fængsel i 60 dage.

Tiltalte T3 straffes med fængsel i 60 dage.

Hos T2 konfiskeres 2 joint, 0,24 gram MDMA, 2 enhåndsbetjente knive, 5 formadrol extreme tabletter og 9 dianabol tabletter

Hos T3 konfiskeres en 60 cm lang trækølle

De tiltalte skal betale sagens omkostninger.

De tiltalte T2 og T4 skal inden 14 dage til F1, … betale 15.725 kr. med tillæg af procesrente fra dommens dato.

Dommen er anket af T2 med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang.

Strafferammen for vold

Straffelovens § 247

?våben57?

Våbenlovens § 4

?våben16?

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer § 3

Straffelovens § 119

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •