47-årig mand idømt en bøde på 2.500 kr., samt blev frakendt førerretten i 6 måneder, for at have påkørt en fodgænger

Retten i Roskilde

D O M

afsagt den 29. april 2014
Rettens nr. 18A-2752/2013

Anklagemyndigheden

mod

Tiltalte (T)

Anklageskrift er modtaget den 21. maj 2013.

T er tiltalt for overtrædelse af færdselslovens § 3, stk. 1 og § 27, stk. 7,
ved onsdag den 26. december 2012 ca. kl. 10.00 i Greve Kommune, at have ført en varebil ad
Eriksmindevej, uden at udvise agtpågivenhed og under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til
færdselssikkerheden med skade på person til følge, idet han umiddelbart inden fodgængerfeltet ved
Krogstien i Greve, undlod at afpasse hastigheden således, at der ikke opstod fare eller ulempe for
gående, der befinder sig i feltet eller er på vej ud i dette, idet han foretog overhaling af personbil,
der holdt tilbage for en gående i feltet, hvilket havde til følge, at han påkørte en fodgænger, der
befandt sig i fodgængerfeltet.

Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.
Anklagemyndigheden har påstået, at T skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil
der kræves kørekort, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 1, jf.
§ 126, stk. 1, nr. 8, jf. § 128.

T har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er under sagen afgivet forklaringer af T og af vidnerne Forurettede (F) og A.
T har forklaret, at det er rigtigt, at han var ude at køre. Han kørte stille og roligt. Der var en bil foran
ham. Ca. 700 meter før feltet begyndte denne bil at køre langsomt. Ca. 100 meter før feltet kørte
den rigtig langsomt, og så troede tiltalte, at den ville holde stille, og så overhalede han den. Det
endte med, at han ramte en fodgængers (F) cykel. T bremsede ned i hvert fald 50 meter før
fodgængerfeltet, men T har automatgear i bilen, og der var glat, og derfor kunne han ikke stoppe.
Der var kun tale om en meget svag påkørsel af cyklen, men fodgængeren (F) faldt, og tiltalte hjalp
hende også. Fodgængeren (F) var kommet fra den venstre side af tiltalte. Han tror, at cyklen var ud
mod bilen. Der var solskin og glat, og det var svært at se fodgængerfeltet. Han er godt kendt på
stedet, men han var ikke lige klar over, at der var et fodgængerfelt der. Der skete ikke noget med
hverken bil eller cykel, og politiet tog mange billeder af det.

T har forklaret supplerende, at da han ramte fodgængeren (F), så faldt hun lige i midten i hans side
af kørebanen. Hun faldt “bare lige”

F har som vidne forklaret, at hun kom cyklende fra stien fra Hedager, og hun stod, som hun altid
gør, af cyklen ved stængerne foran fodgængerfeltet. Der er blinklys ved fodgængerfeltet. Hun
konstaterede, at der ikke kom nogen fra venstre. Der kom en bil fra højre. Den var måske grå, og
den stoppede, og vidnet begyndte herefter at trække over fodgængerfeltet, mens hun holdt øje med
den pågældende bil, så hun var sikker på, at den holdt. Så så hun noget hvidt, og så røg hun ud i
kantstenen og slog sig meget. Hun brækkede arm og lårben. Det var cyklen, der blev ramt først.
Hun ved ikke, hvor hurtigt den pågældende hvide bil kørte. Vejret var tørt. Der var solskin. Der var
ikke vådt eller glat. Den hvide bil kørte udenom den grå bil, og den var i modsatte vognbane. Hun
ved ikke, om hun fløj “gennem luften”, da hun blev påkørt.

A har som vidne forklaret, at hun kom kørende ad Eriksmindevej, og så en fodgænger i
fodgængerfeltet. Hun havde en varevogn bagefter sig. Hun begyndte at bremse, og troede også, at
varevognen ligesom hende ville stoppe. Så så hun, at han overhalede, og derefter kørte han ind i F.
Hun havde selv kørt max. 50 km/t., og hun har ikke kørt og bremset. Hun mener, at hun så
fodgængeren (F) ca. 100 meter før feltet. Fodgængeren (F) kom fra vidnets venstre side, og hun
holdt før feltet. Hun havde øjenkontakt med fodgængeren (F). Hun mener, at der er bomme ved
fodgængerfeltet og blinklys oven over. Hun mener først, at fodgængeren (F) begyndte at gå ud i
feltet, da hun selv holdt stille. Fodgængeren (F) var midt i feltet, da hun blev ramt, og det gjaldt
også den pågældende bil, som var kommet bagfra. Hun mener, at den pågældende bil bagved
opfattede, at hun stoppede. Hun troede, at pågældende var stoppet og tænkte, “hvad sker der”, og så
blev fodgængeren (F) påkørt. Fodgængeren (F) blev slynget skråt over og ind i kantstenen. Hun så
ikke, hvor fodgængeren (F) blev ramt. Hun ved ikke, om det faktisk var cyklen, der blev ramt. Der
var almindelig fint, tørt vejr den pågældende dag. Der var ikke vådt eller glat, sådan som hun husker
det.

Personlige forhold.

T er tidligere straffet

ved Frederiksberg rets dom af 7. marts 2011 med bøde for overtrædelse af færdselslovens § 118,
jf. § 18, stk. 2, og frakendt førerretten betinget, prøvetid 3 år.

T har forklaret om sine personlige forhold, at han bor sammen med sin kone og børn. Han har fire
børn, heraf to hjemmeboende. Han arbejder som chauffør og har gjort det i 4-5 år. Han arbejder 20

timer om ugen, men han vil gerne have noget mere, og han er også lovet fuldtid.
Rettens begrundelse og afgørelse

Retten finder at kunne lægge vidnernes troværdige og samstemmende forklaringer til grund,
hvorefter vidnet A er standset foran fodgængerovergangen med henblik på, at vidnet F kunne
passere, men at T kom bagfra og overhalede A med den følge, at han i fodgængerfeltet påkørte F
med personskade til følge.
Straffen fastsættes til en bøde på 2.500 kr., jf. færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. § 3, stk. 1 og §
27, stk. 7.
Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.
Da T har ført sit køretøj på den angivne måde ind i et fodgængerfelt, som en fodgænger passerede
på en helt korrekt måde, findes T at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden med
personskade til følge. T skal derfor som udgangspunkt frakendes førerretten betinget, jf.
færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 1, men da T har begået forholdet i prøvetiden for en tidligere
betinget førerretsfrakendelse, skal han frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der
kræves køretøj, i 6 måneder fra endelig dom, jf. herved foran nævnte bestemmelse, jf. § 126, stk. 1,
nr. 8, jf. § 128.
Thi kendes for ret:
T skal betale en bøde på 2.500 kr.
Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.
T skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 6 måneder fra
endelig dom.
T skal betale sagens omkostninger. Dog betaler statskassen et salær på 1.650 kr. med tillæg af
moms til den beskikkede forsvarer.

Færdselslovens § 118

Færdselsloven § 3

Færdselslovens § 27

Færdselslovens § 125

Færdselslovens § 126

Færdselslovens § 128

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •