Idømt fængsel i 2 år og 6 måneder for bl.a. grov vold 

Retten på Bornholm

Retten på Bornholms dom af 20. maj 2015 i nævningesag.

D O M

afsagt den 20. maj 2015

Rettens nr. 1-187/2015
Politiets nr. SAK-2015-6250-0533

Anklagemyndigheden
mod
T
Født februar 1988

Der har medvirket nævninger ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 25. marts 2015.

T er tiltalt for

1.
forsøg på manddrab efter straffelovens § 237, jf. § 21,
ved den 15. december 2014 i tidsrummet mellem kl. 15.00 og 15.30 på adressen [udeladt] i Rønne, på Skt. Mortens Gade i Rønne og ved parkeringspladsen på Pingels Allé ligeledes i Rønne med en kniv af mærket Bahco at have forsøgt at dræbe F, idet tiltalte tildelte F adskillige knivstik, blandt andet i hovedet og i maveregionen.

2.
overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 3, jf. § 4, stk. 1,
ved den 15. december 2014 på tid og sted som anført under forhold 1, uden anerkendelsesværdigt formål at have været i besiddelse af ovennævnte kniv af mærket Bahco.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf i forhold 1 og frifindelse i forhold 2.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af en kniv af mærket Bahco hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Tiltalte har påstået frifindelse i forhold 1, idet han har erkendt at have stukket forurettede med en kniv, og at dette kan henføres under straffelovens § 245, stk. 1, men har påstået forholdet straffrit i medfør af straffelovens § 13. Tiltalte har påstået frifindelse i forhold 2.

Tiltalte har taget bekræftende til genmæle over for påstanden om konfiskation.

F har nedlagt påstand om erstatning på 2.600 kr. for ting¬skade, 2.280 kr. for helbredelsesudgifter, 24.420 kr. for svie og smerte og har taget forbehold for yderligere erstatningskrav.

Tiltalte har ikke bestridt erstatningspligten eller opgørelsen af kravet vedrørende tingsskade, men har påstået de øvrige krav udskudt til civilt søgsmål.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte T og vidnerne F, A, politibetjent B, politiassistent C, D, politiassistent E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P og vicestatsobducent Q.

Tiltalte har under et grundlovsforhør den 16. december 2014 som sigtet forklaret, at [udeladt].

Tiltalte har under et retsmøde den 20. januar 2015 som sigtet forklaret, at [udeladt].

Tiltalte har under hovedforhandlingen vedstået de tidligere forklaringer for retten og har supplerende forklaret, at [udeladt].

[Forklaringer udeladt]

Der er foretaget en personundersøgelse af F. Af rapport vedrørende personundersøgelse udarbejdet af Retsmedicinsk institut, Retspatologisk afdeling fremgår:

[udeladt]

Der har været fremlagt blandt andet fotografier optaget på gerningsstedet samt fotografier af tiltalte og F.

T er tidligere straffet, herunder

[udeladt]

Tiltalte har været mentalundersøgt. Af speciallæge i psykiatri og almen medicin Rs erklæring af 18. februar 2015 fremgår:

[udeladt]

Rettens begrundelse og afgørelse

Der er under sagen afsagt følgende kendelse om skyldsspørgsmålet:

“Kendelse:

Ad forhold 1

Ingen nævninger eller dommere stemmer for at finde tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 237, jf. § 21.

Samtlige nævninger og dommere stemmer for at finde tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1.

Efter bevisførelsen findes tiltalte uanset antallet af knivstik og deres karakter ikke at have haft det fornødne forsæt til at ville dræbe F. Tiltalte frifindes derfor for forsøg herpå. Den udøvede vold findes, som tillige erkendt af tiltalte, at skulle henføres under straffelovens § 245, stk. 1, som et legemsangreb af særligt rå og farlig karakter. Da tiltalte tidligere er straffet for vold, findes forholdet at være omfattet af straffelovens § 247, stk. 1.

Under hensyn til det høje antal knivstik og forløbet, hvorunder knivstikkene er tilføjet F sammenholdt med flere vidners forklaring, hvorefter F på intet tidspunkt løb, men blot gik efter tiltalte, og at tiltalte havde rig lejlighed til at løbe fra F, findes der ikke for tiltalte at have været grundlag for at anse voldsudøvelsen for rimeligt begrundet i den skræk eller ophidselse, som tiltalte angiveligt nærede over for F.

Ad forhold 2

Samtlige nævninger og dommere stemmer i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand for at frifinde tiltalte for overtrædelse af våbenloven, jf. retsplejelovens § 883, stk. 2, nr. 4.

Derfor bestemmes:

Tiltalte er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1.”.

Sanktionsspørgsmålet

Der er afgivet 11 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 2 år 6 måneder og 1 stemme for fængsel i 2 år.

Samtlige nævninger og dommere har ved straffastsættelsen lagt vægt på forholdets særdeles alvorlige karakter, herunder det høje antal knivstik, som tiltalte har tildelt F, samt at disse knivstik er tilføjet F i ansigtet og i dennes torso, hvorved enkelte stik har tilføjet F læssioner på vitale organer. Samtlige nævninger og dommere har som formildende omstændighed lagt vægt på, at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at F fulgte efter tiltalte ud af lejligheden, og indtil de blev anholdt af politiet, uden at dette dog findes at kunne henføres under straffelovens § 82, nr. 3, eller nr. 5.

Mindretallet har ved straffastsættelsen som formildende omstændighed endvidere lagt vægt på forløbet forud for voldsepisoden, herunder at tiltalte udførte volden i en oprørt sindstilstand, der var fremkaldt ved nogle forudgående uoverensstemmelser mellem tiltalte og forurettede.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Straffen fastsættes derfor efter stemmeflertallet til fængsel i 2 år 6 måneder efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 15. december 2014 til den 20. maj 2015.

Retten tager påstanden om konfiskation, over for hvilken tiltalte har taget bekræftende til genmæle, til følge jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Erstatning

Dommerne tager påstanden om erstatning til følge som nedenfor bestemt.

Erstatningskravet forrentes med procesrente fra denne doms dato.

Thi kendes for ret:

T skal straffes med fængsel i 2 år 6 måneder.

Hos tiltalte konfiskeres en kniv af mærket Bahco.

T skal betale sagens omkostninger.

T skal inden 14 dage betale 29.300 kr. til F. Beløbet forrentes med procesrente fra denne dom.

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •