28 årig mand idømt 20 dages fængsel for vold

Straffen blev gjort betinget blandt andet under hensyntagen til, at volden blev begået umiddelbart efter, at den domfældte havde afværget et voldeligt angreb fra den forurettede.

D O M

Retten på Bornholms dom afsagt den 12. januar 2012

Anklagemyndigheden

mod

T

født i 1983

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 14. december 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 244,

ved aftenen/natten mellem den 30. juli og den 31. juli 2011 ved […], at have tildelt F flere slag i ansigtet med knyttet hånd, hvorved F brækkede næsen.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

F har påstået, at tiltalte skal betale 1.500 kr. i erstatning.

Tiltalte har bestridt erstatningspligten, men oplyst, at erstatningskravets størrelse ikke bestrides.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne F, A, B og C. Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Forurettede blev den 2. august 2011 tilset af en læge på […] lægehus. Af lægeerklæring af 25. november 2011 fremgår blandt andet:

[udeladt]

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for nærværende sag.

Rettens begrundelse og afgørelse

På baggrund af tiltaltes forklaring samt de afgivne vidneforklaringer må det lægges til grund, at forurettede på røgeriet rettede henvendelse til tiltalte og udtalte ukvemsord overfor tiltalte. Tiltalte forlod herefter røgeriet. Da tiltalte senere befandt sig udenfor røgeriet, indledte forurettede, uden at der havde været yderligere kontakt mellem tiltalte og forurettede, et angreb mod tiltalte, hvorved han gav tiltalte to knytnæveslag i ansigtet. Tiltalte slog herefter forurettede to gange i ansigtet med knyttet næve, hvorved forurettede faldt til jorden. Det må endvidere navnlig på baggrund af den af vidnet B afgivne forklaring lægges til grund, at tiltalte herefter tildelte forurettede, der på dette tidspunkt blødte kraftigt, yderligere mindst et slag i ansigtet med knyttet næve, medens forurettede lå ned.

Retten finder, at tiltaltes første to slag mod forurettede må anses for nødvendige for at afværge det angreb, som forurettede uprovokeret havde iværksat mod tiltalte, hvorfor denne del af den udøvede vold findes at være omfattet af reglerne om nødværge i straffelovens § 13, stk. 1.

Henset til, at forurettede begyndte at bløde kraftigt og faldt til jorden, hvor han blev liggende, hvorved det må lægges til grund, at forurettedes angreb mod tiltalte var endeligt afværget, finder retten imidlertid ikke, at tiltaltes sidste slag mod forurettede kan anses for omfattet af reglerne om lovligt nødværge, herunder nødværge in exces, jf. § 13, stk. 2, ligesom slaget heller ikke findes at være omfattet af bestemmelsen om slagsmål i straffelovens § 248.

På denne baggrund finder retten tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 244, ved at have tilføjet forurettede et slag i ansigtet med knyttet næve, medens forurettede lå på jorden.

Straffen fastsættes til fængsel i 20 dage, jf. straffelovens § 244.

Retten har ved straffens udmåling som formildende omstændighed lagt vægt på, at det var forurettede, der indledningsvist rettede henvendelse til tiltalte og udtalte ukvemsord overfor denne, ligesom tiltaltes vold blev begået umiddelbart efter, at tiltalte havde afværget et af forurettede iværksat umotiveret voldeligt angreb mod tiltalte, jf. straffelovens § 82, nr. 5. På denne baggrund, og henset til det oplyste om tiltaltes gode personlige forhold, samt henset til, at tiltalte ikke tidligere er straffet for vold, finder retten undtagelsesvist, at den udmålte straf kan gøres betinget som nedenfor anført, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Rettens formand tager som følge af det ovenfor anførte erstatningspåstanden, hvis størrelse tiltalte ikke har bestridt, til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 20 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 6.800 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat D .

Tiltalte skal inden 14 dage til F, betale 1.500 kr. med tillæg af procesrente fra dommens dato."

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •