2 mænd dømt for grov vold – En del af volden var imidlertid udført i nødværge som følge af voldelige udfald fra forurettede, der indledte voldsepisoden.

D O M

afsagt den 14. februar 2012

Anklagemyndigheden

mod

T1, født …1989

og

T2, født …1980

 
Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 10. januar 2012.

T1 og T2 er tiltalt for

1.

begge:

legemsangreb af særlig rå og brutal karakter efter straffelovens § 245, stk. 1,

ved den 7. december 2011 ca. kl. 20.45 ud for Vestergade 2 i Allinge, i forening at have tildelt F flere slag og spark i hovedet og på kroppen, hvorefter T2 tillige slog F med en spade flere gange i hovedet, hvilket medførte at F fik flere flænger i hovedet.

2.

T2:

overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1,

ved den 7. december 2011 ca. kl. 21.35 ud for Shelltanken, Nordre Borrelyngsvej i Allinge, med trussel om vold, at have overfaldet tjenestegørende politiassistent P1, idet T2 udtalte henvendt direkte til P1 “Jeg slår dig ihjel – du skal dø” eller lignende.

3.

T2:

overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1,

ved den 7. december 2011 ca. kl. 21.40 i patruljevogn mellem Hasle og Rønne, med trussel om vold, at have overfaldet tjenestegørende politiassistent P2, idet T2 udtalte “Jeg giver dig en skalle – jeg brækker din næse – vi slår dig ihjel – jeg tramper på dit fucking hoved, så du kommer til at dø en langsom og smertefuld død” eller lignende.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

T1 har nægtet sig skyldig.

T2 har nægtet sig skyldig i forhold 1, men har erkendt sig skyldig i forhold 2 og 3.

Anklageren har påstået, at tiltalte skal betale 1.000 kr. i erstatning til forurettede i forhold 1.

De tiltalte har bestridt erstatningspligten, men har anerkendt erstatningskravets størrelse.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af de tiltalte og af vidnerne V1 – V3.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Der har været fremlagt politiattest vedrørende forurettede i forhold 1.

De tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag.

De tiltalte har afgivet forklaring om deres personlige forhold.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ad forhold 1:

De tiltalte har forklaret blandt andet, at de under opholdet på værtshuset traf forurettede og at i hvert fald en af de tiltalte ønskede at købe hash af forurettede, men at der senere under opholdet på værtshuset opstod uenighed mellem forurettede og værtshusets servitrice, hvilket afstedkom, at forurettede blev smidt ud af værtshuset og at forurettede efterfølgende gik hjem, men på ny opsøgte de tiltalte ved værtshuset, nu medbringende en kniv eller knivlignende genstand, som han pegede ad de tiltalte med, men som T2 dog fratog forurettede, hvorefter de tiltalte fortsatte fra stedet medbringende forurettedes kniv i en pose. Kort tid efter opsøgte forurettede ifølge de tiltalte på ny de tiltalte, denne gang medbringende en spade, som han gjorde udfald mod de tiltalte med i form af skubben.

Forurettede har forklaret blandt andet, at han ikke har peget ad de tiltalte med en kniv eller knivlignende genstand, men at han efter at være blevet smidt ud fra værtshuset opsøgte de tiltalte på ny, medbringende en spade, som han skubbede til de tiltalte med.

Efter det således forklarede af henholdsvis de tiltalte og forurettede, hvilket forløb på flere punkter støttes af vidnet V2, der har forklaret blandt andet, at han så forurettede i besiddelse af en hakke- eller knivlignende genstand, lægger retten til grund, at optakten til voldsudøvelsen har fundet sted på grund af forurettedes udfald mod de tiltalte, dels med kniv eller en knivlignende genstand, dels med en spade. Retten finder derfor at måtte henføre den af de tiltalte udøvede vold mod forurettede under straffelovens § 13 som nødværge for så vidt angår den vold, der udøves indtil spaden er fravristet forurettede. For så vidt angår den herefter udøvede vold, hvorunder forurettede må anses for passificeret, når han ligger ned, finder retten ikke grundlag for at anse denne for udøvet i nødværge. De tiltalte findes derfor for så vidt angår denne voldsudøvelse, der til dels er udøvet under anvendelse af spaden, skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1.

Ad forhold 2 og 3:

T2 har erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i forhold 2 og 3.

Straffen vedrørende T1 fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 245, stk. 1.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis de tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Straffen vedrørende T2 fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 245, stk. 1 og § 119, stk. 1.

1 måned af straffen skal afsones nu.

Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 58, stk. 1.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis de tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Retten har ved strafudmålingen for begge de tiltalte navnlig lagt vægt på, at den del af voldsforholdet, der ikke kan anses for udøvet i nødværge, må anses for udført i en oprørt sindstilstand, der er fremkaldt af forurettede, jf. straffelovens § 82, nr. 5.

Retten har ikke taget erstatningspåstanden under påkendelse, jf. retsplejelovens § 992.

Thi kendes for ret:

T1 skal straffes med fængsel i 60 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

2. Tiltalte skal i 1 år være under tilsyn af Kriminalforsorgen.

T2 skal straffes med fængsel i 3 måneder.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1 måned af straffen skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

2. Tiltalte skal i 1 år være under tilsyn af Kriminalforsorgen.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder hver 7.700 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat A.

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •