19-årig mand idømt betinget fængselsstraf på 6 måneder for et amatøragtigt forsøg på røveri

Retten i Roskilde

D O M

afsagt den 20. maj 2014

Rettens nr. 7A-7539/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T)

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 20. december 2013. T er tiltalt for overtrædelse af 1. forsøg på røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, jf. § 21, ved den 20. oktober 2013 kl. ca. 22.40 på en tankstation for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved vold eller trussel om vold at have forsøgt at tvinge ekspedient A til at udlevere penge fra kassen, idet tiltalte rettede en pistolligende genstand direkte mod A og udtalte: “A, dette er et røveri” eller lignende, hvilket røveri mislykkedes, da A nægtede at udlevere pengene. 2. ordenbekendtgørelsen § 18, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, ved den 25. oktober 2013 kl. ca. 18.00 på samme sted som under forhold 1 at have udvist støjende, fornærmelig eller lignende optræden, der var egnet til at forstyrre den offentlige orden, idet tiltalte bevidst væltede et fyldt kaffebæger ud på gulvet. 3. ordenbekendtgørelsens § 18, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, ved den 27. oktober 2013 kl. ca. 17.00 på samme sted som under forhold 1 at have udvist støjende, fornærmelig eller ligende optræden, der var egnet til at forstyrre den offentlige orden, idet tiltalte bevidst væltede en hylde i køleskabet med Milk Shakes, hvorved 5 Milk Shakes blev ødelagt, og væltede nogle papkasser med slik. Påstande Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf. Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af plastik pistol hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1. Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 3, men nægtet sig skyldig i forhold 1 og 2. Sagens oplysninger Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne A og B. De afgivne forklaringer er ikke optaget i retsbogen og gengives ikke i dommen, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 4. Rettens begrundelse og afgørelse 2 voterende Tiltalte har i sin afsluttende udtalelse sagt, at han tidligere selv har arbejdet på en tankstation og i den forbindelse lært, at hvis ordet røveri siges, skal ekspedienten udlevere penge, eller det røveren kræver. Set i det lys, og efter afspilningen af videooptagelserne og det der i øvrigt er forklaret, anser vi det for bevist, at tiltalte er skyldig. 1 voterende Jer er så meget i tvivl, at jeg stemmer for at frifinde i forhold 1, men dømme i forhold 2 og 3. Der afsiges dom efter stemmeflertallet. Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, jf. § 21, samt ordenbekendtgørelsens § 18, stk. 1, jf. § 3, stk. 1., jf. straffelovens § 88, stk. 1, 1. pkt. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2. Retten har lagt vægt på tiltaltes oplysninger om sine nuværende forhold og på, at der trods alt var tale om et meget amatøragtigt forsøg. Thi kendes for ret: Tiltalte straffes med fængsel i 6 måneder. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis han overholder følgende betingelser: 1. Han må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom. 2. Han skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden. Hos tiltalte konfiskeres en plastik pistol. Han skal betale sagens omkostninger.

Strafferammerne for røveri

Straffelovens § 21

Straffelovens § 88

Straffelovens § 56

Hvad synes du om dommen?

Kommentar

Kommentar

  •  
  •  
  •  
  •